Niedziela, 03 lipca 2022.

 

 

Podjęcie decyzji dotyczącej wyboru zawodu jest jednym z najtrudniejszych wyborów,  przed jakimi staje młodzież zwłaszcza licealna. Dynamiczne i ciągłe zmiany na rynku pracy wymuszają zdobywanie wiedzy nie tylko o zawodach i szkołach ale również wymuszają kompleksowe przygotowanie uczniów do podejmowania świadomie decyzji edukacyjno-zawodowych wykorzystując swój osobisty potencjał osobowościowo-zawodowy. W odkrywaniu potencjału osobowościowo – zawodowego  intensywnie pomaga w naszej szkole doradca zawodowy.

Dla każdego ucznia realizujemy szkolenia z zakresu:

 • motywowania do aktywności zawodowej i społecznej,

 • wyznaczania sobie celów (krótkoterminowych i długoterminowych),

 • komunikacji interpersonalnej,

 • sztuki autoprezentacji i porozumiewania się,

 • umiejętności pracy w zespole,

 • techniki zachowań asertywnych,

 • budowania swojej samooceny i poczucia własnej wartości,

 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych,

 • sztuki rozwiązywania konfliktów,

 • kreowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,

 • kształtowania społecznie aprobowanych postaw i wartości,

 • pełnienia ról społecznych.

Akty prawne dotyczące prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego:

 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.);

 1. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: paragraf 12.1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy w LOM:

 • udziela pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

 • pomaga uczniom w poznaniu samego siebie, zainteresowań, wartości, cech osobowości oraz predyspozycji do określonych zawodów,

 • określa potencjał zawodowy, środowiska zawodowe oraz zawody,

 • zapoznaje uczniów z ofertą rynku pracy i ofertą edukacyjną,

 • prowadzi indywidualne konsultacje i diagnozy, tworzy profil zawodowy,

 • informuje rodziców i młodzież o zasadach prawidłowego wyboru kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

Zadania doradcy zawodowego w LOM:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia,

 • wspieranie uczniów, aktywnymi metodami, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie,

 • wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Doradztwo zawodowe w LOM