Piątek, 29 września 2023.

 

Od kilku lat nieprzerwanie młodzież  piastowskiego liceum uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych uatrakcyjniających i uzupełniających w naukę w szkole. Tym razem nauczyciele we współpracy z doradcą metodycznym Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, podjęli  się akcji promowania troski o nasze środowisko. We współpracy z zespołem specjalistów od edukacji ekologicznej i dydaktyki oraz nauczycieli, przygotowano program edukacyjny nt. baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla szkół licealnych.

 Celem projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu budowy baterii i akumulatorów oraz sposobów postępowania z nimi jako odpadami, zdobycie wiedzy na temat korzyści płynących z recyklingu elektroodpadów, zwiększenie świadomości związanej z zagrożeniami dla środowiska oraz zdrowia człowieka wynikającej z niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami i elektrośmieciami, a także informowanie o lokalizacji punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i baterii dostępnych dla uczestników projektu, poszerzenie wiedzy na temat oznakowania baterii oraz elektroodpadów. Jednym z celów programu jest stworzenie narzędzi wspomagających realizację podstawy programowej dla liceów i rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów.

Projekt zakłada holistyczne podejście do realizacji celów w formie zajęć z poszczególnych przedmiotów, ścieżek międzyprzedmiotowych oraz projektów dydaktycznych. W ramach godziny wychowawczej oraz zajęć przedmiotowych np. fizyki, matematyki, języka polskiego, angielskiego czy biologii uczniowie będą realizować różnorodne zadania, których celem będzie zdobycie lub pogłębienie posiadanej wiedzy z zakresu recyklingu baterii, akumulatorów oraz elektroodpadów. Uczniowie podczas zajęć pracować będą metodami aktywnymi umożliwiającymi im rozwój kompetencji kluczowych, wynikających z Zaleceń Rady Europy z dnia 22 maja 2018 r., jak również będą realizować wymagania wynikające z polskiej podstawy programowej. Opracowane scenariusze były tworzone m.in. w oparciu o metodę WebQuest, w której nauczyciel jest mentorem, a nie źródłem wiedzy. To uczeń będzie poszukiwał informacji, eksperymentował, analizował wskazane źródła lub efekty eksperymentów, uczył się właściwej argumentacji, wyciągał wnioski, a efektem jego pracy będzie np. spot, infografika, ankieta, debata, scenariusz gry, przygotowanie panelu dyskusyjnego lub sesji plakatowej. Scenariusze zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwić realizację w sposób stacjonarny, zdalny lub hybrydowy. Poszczególne zajęcia oparte są o konkretne wskazania z podstawy programowej dla liceum. Dzięki temu nie są działaniami „dodatkowymi” do programu nauczania, ale są pomocą do realizacji tego materiału, który jest obowiązkowy.

W programie, na razie pod nazwą roboczą e(LO)Waste!, są już przygotowane wszystkie zaplanowane scenariusze zajęć. Ogromne podziękowania należą się też Dyrekcji, Nauczycielom oraz Uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie, którzy realizowali w szkolnej praktyce opracowane przez naszych ekspertów scenariusze zajęć, a następnie podzielili się spostrzeżeniami i uwagami na ich temat. Pozwoliło to dopracować przygotowywany materiał tak, aby był jeszcze bardziej dostosowany do potrzeb i realiów szkoły ponadpodstawowej.

Do stworzenia koncepcji programu, zorganizowania zespołu autorów zaproszony został pan Sławek Brzózek, doświadczony ekspert ekologiczny, działający na tym polu od blisko 25 lat, a na czele zespołu autorów stoi Michał Doliński, nauczyciel i doradca metodyczny fizyki i chemii oraz specjalista-dydaktyk w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jest to pierwszy w Polsce tak skonstruowany program edukacyjny dla liceów. Wdrożenie programu nastąpi już w nowym roku szkolnym 2021/2022. Jest także interesująca koncepcja rozwinięcia programu, również poza szkołę, co będzie następować w kolejnych edycjach programu.

 

Tworzenie scenariuszy

Autorzy przygotowali kilkadziesiąt scenariuszy wraz z narzędziami pracy: I blok – baterie i akumulatory,
II blok – elektroodpady. W każdym z bloków, scenariusze można podzielić na trzy grupy: ścieżka edukacyjna, projekty, scenariusz na jedną lekcję.

BLOK I – baterie i akumulatory

Lp.

Grupa

Przedmiot

Temat

1

scenariusz na lekcję

Godzina wychowawcza

Baterie – problem czy wyzwanie? Tworzymy folder informacyjny dla mieszkańców

2

scenariusz na lekcję

Biologia

Wpływ metali ciężkich na organizm człowieka.

3

scenariusz na lekcję

Fizyka

Bateria a akumulator – podobieństwa i różnice.

4

scenariusz na lekcję

J. angielski

How many batteries can we recycle?

5

scenariusz na lekcję

J. polski

Zużyte baterie i akumulatory to nie fraszka.

6

scenariusz na lekcję

Matematyka

Statystycznie o bateriach i akumulatorach.

7

projekt

Biologia

Wpływ rtęci na działanie synapsy chemicznej.

8

projekt

Fizyka

Owocowe baterie.

9

projekt

J. angielski

Why Can’t You Throw Away Batteries?

10

projekt

J. polski

Debata o bateriach oraz akumulatorach i co dalej?

11

projekt

Matematyka

Baterie i akumulatory – prawda ukryta w statystykach.

12

ścieżka

Biologia

Wpływ rtęci na działanie synapsy chemicznej.

13

ścieżka

Fizyka

Energia i sposoby jej gromadzenia. Wielkości fizyczne opisujące baterie i akumulatory.

14

ścieżka

J. angielski

Why are They so Important?

15

ścieżka

J. polski

Reklamą społeczną w niesegregowane baterie i akumulatory.

BLOK II – elektroodpady

Lp.

Grupa

Przedmiot

Temat

1

scenariusz na lekcję

Godzina wychowawcza

Moja walka z elektrośmieciami.

2

scenariusz na lekcję

Biologia

Wpływ aluminium i mikroplastiku na organizm człowieka.

3

scenariusz na lekcję

Fizyka

Czy mój smartfon, laptop i telewizor to tylko elektrośmieci?

4

scenariusz na lekcję

J. angielski

Today`s electronic gadgets, tomorrow electronic waste.

5

scenariusz na lekcję

J. polski

Co z tymi elektroodpadami?

6

scenariusz na lekcję

Matematyka

Elektroodpady w liczbach.

7

projekt

Biologia

Wpływ aluminium i mikroplastiku na organizm człowieka.

8

projekt

Fizyka

Co – oprócz substancji szkodliwych – jest w moich elektroodpadach?

9

projekt

J. angielski

Where does it all end up?

10

projekt

J. polski

Co tam Panie, w recyklingu… reportaż.

11

projekt

Matematyka

Elektroodpady, czy elektroskarby? – matematyka to rozstrzygnie.

12

ścieżka

Biologia

Wpływ aluminium i mikroplastiku na organizm człowieka.

13

ścieżka

Fizyka

Ranking kosztowności elektrośmieci.

14

ścieżka

Informatyka

Elektroodpady w cyfrowym świecie.

15

ścieżka

J. angielski

Exporting Electronic Waste – Is it worth it?

16

ścieżka

J. polski

Wy, którzy Rzeczpospolitą zamieszkujecie….

17

ścieżka

Matematyka

Elektroodpady – skarby z szuflady.

Testowanie scenariuszy – wyniki ankiet

W marcu tego roku z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie otrzymano informację o zrealizowanych scenariuszach oraz przesłano przykładowe efekty pracy uczniów. Z systemu pobrano również wyniki ankiet, które przeprowadzono wśród nauczycieli oraz uczniów. Ogólnie otrzymano 27 ankiet od nauczycieli i 302 ankiety od uczniów. Przetestowano kilkadziesiąt scenariuszy.

Opinie uczniów

Uczeń to główny beneficjent naszego projektu edukacyjnego, zatem jego opinia jest kluczowa. Otrzymano łącznie 302 ankiet uczniowskich. A oto ogólne wyniki dla wszystkich dotychczas zrealizowanych scenariuszy:

Na pytanie: Co najbardziej podobało Ci się w lekcji? Uczniowie najczęściej odpowiadali:

            – możliwość dyskusji, rozmowy na interesujący temat,

– eksperymenty

            – krzyżówka, quiz,

            – pisanie fraszki na temat ekologiczny, parafraza tekstu, kręcenie filmu,

            – możliwość dowiedzenia się o szkodliwości,

            – praca w grupie.

W pytaniu dotyczącym tego:, Co uczniowie chcieliby zmienić w materiałach dydaktycznych z którymi pracowali?, zdecydowana większość odpowiedziała NIC.

Na podstawie analizy przeprowadzonych podczas pilotażu ankiet, można wyciągnąć ogólny wniosek, że opracowane materiały spełniły ich oczekiwania i bardzo dobrze wypadły w oczach uczniów.

Michał Doliński

Doradca metodyczny MSCDN

LO im. A. Mickiewicza w projekcie e(Lo)waste