Poniedziałek, 30 stycznia 2023.

    Nasze Liceum jest aktualnie w najważniejszym momencie realizacji innowacji społecznej pt. „Progr@muj w zespole”  dedykowanej uczniom klas z rozszerzoną informatyką. Uczniowie „pod okiem” znakomitych nauczycieli informatyki przy okazji rozwijania umiejętności w zakresie programowania w jęz. Python trenują i doskonalą swoje umiejętności współpracy i komunikacji w zespole testując wypracowane w projekcie produkty.

Do testowania włączyli się również nauczyciele – wychowawcy adoptując materiały dot. rozwijania kompetencji społecznych do omówienia ich na godzinach wychowawczych.

We współpracy z ekspertami Fundacji Edukacja na NOWO został stworzony pakiet materiałów i narzędzi opisanych i gotowych do wykorzystania przez nauczycieli informatyki w trakcie zajęć z uczniami. Zostały one opracowane w oparciu o koncepcję Cooperative Learning i rozbudowane o autorskie materiały z dziedziny programowania w jęz. Python.

Testowanie stworzonych materiałów ma na celu wprowadzenia ostatecznych korekt, objaśnień i uzupełnień zgłoszonych przez testujące zespoły, by na koniec uczynić ten projekt interesującym, zrozumiałym i przyjaznym dla wszystkich zainteresowanych nim uczniów. Do testowania naszego produktu dołączyły  jeszcze dwie szkoły:

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

-Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Markach.

W zasobach pakietu składającego się na innowację społeczną mamy:

1. Scenariusz zajęć z zakresu pracy zespołowej i programowania;

2. Przewodnik dla nauczycieli informatyki dot. rozwoju kompetencji społecznych u uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności współpracy i komunikacji w zespole;

3. Instrukcja dla nauczyciela dot. Organizacji i przebiegu zajęć wraz z dodatkowymi narzędziami wspierającymi m.in. testu do badania stylów komunikacji i zachowań;

4. Przewodnik dla uczniów dot. Zakresu merytorycznego zajęć oraz wprowadzenia w kontekst pracy zespołowej;

5. Materiały video dla uczniów w postaci:

a. merytorycznych videotutoriali( Python/grafika/HTML/dokumentacja/,

b. wideoporad dot. wyzwań w pracy zespołowej i zasad skutecznej komunikacji,

6. Przygotowanie środowiska pracy (serwer VPS+ platforma Moodle-open source – możliwością pracy bezpośrednio przez zainteresowane szkoły;

7. Kody źródłowe do przykładowych rozwiązań, o których mowa w instrukcjach dla uczniów, udostępnione m.in. na publicznej platformie GitHub;

8.Test umiejętności komunikacji i współpracy w zespole do zastosowania jako pre- i post-test umiejętności.

Taki zestaw produktów pozwala odpowiednio przygotować się do zajęć zarówno nauczycielom jak i uczniom oraz przeprowadzić je w sposób sprawny i zakończyć weryfikacją nabytych kompetencji społecznych.

Unikalność naszej innowacji społecznej polega nie tylko  na tym, że rozwija i doskonali kompetencje społeczne uczniów w sposób przemyślany, zaplanowany i usystematyzowany wykorzystując jako nośnik naukę programowania w jęz. Python lecz dodatkowo:

1. Uczy i kształtuje myślenie interdyscyplinarne

2. Jest opisana jako metoda i wyposażona w konkretny scenariusz i narzędzia do zajęć z zakresu programowania, które pozwalają na:

a. wstępną diagnozę predyspozycji i przyjmowanych ról w zespole

b. dużą kreatywność i otwartość w podejściu do przyjętej ścieżki postępowania i produktu finalnego pracy zespołowej, w tym odejście od wiedzy podręcznikowej w kierunku poszukiwania źródeł informacji w sieci,

c. naukę odpowiedzialności za pracę własną i pozostałych członków zespołu,

d. wsparcie nauczycieli w roli tutora/facylitatora w procesie grupowym.

e. dodatkową wartością jest zmiana paradygmatu nauczania i oparcie na Cooperative Learning z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego.

W innowacji społecznej -„Progr@muj w zespole”   wypracowaliśmy taką metodę prowadzenia zajęć z zakresu programowania, która daje uczniom szansę zdobycia nie tylko odpowiednich kompetencji zawodowych/specjalistycznych, ale przede wszystkim pozwala im na zrozumienie swoich możliwości i wyzwań, z jakimi wiąże się współpraca w zespole. Umożliwia  również doświadczanie jak ważna jest odpowiedzialność zarówno za pracę własną jak i zespołu, oraz jak ważna jest skuteczna komunikacja w osiągnięciu wspólnego celu.

Innowacja zostanie zakończona do końca czerwca 2022r. a stworzony na otwartych licencjach kurs programistyczno – społeczny będzie dostępny do bezpłatnego użytkowania przez wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli.

 

Opisana innowacja społeczna powstaje dzięki grantowi uzyskanemu w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE (POWR.04.01.00-00-I108/19)

Programowanie w zespole