Poniedziałek, 19 sierpnia 2019.

 

Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2018/19 pobierz

 

  • 12 września – obecni wszyscy nauczyciele – spotkanie dyrektora, pedagoga i wychowawców z rodzicami klas pierwszych, spotkania wychowawców z rodzicami i przekazanie informacji organizacyjnych dla rodziców, terminarz zebrań obowiązkowych, procedury maturalne, wybór trójek klasowych, wybory składu Rady Rodziców, zapoznanie z Programem Profilaktycznym i Programem Wychowawczym szkoły. Spotkanie Dyrektora szkoły z nową Radą Rodziców godz. 19.00.

  • 7 listopada – obecni wszyscy nauczyciele: ocenianie śródsemestralne, analiza, wnioski do dalszej pracy. Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 17.00

  • 12 grudnia – obecni wszyscy nauczyciele: informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i proponowanych ocenach na I półrocze.

  • 16 stycznia – informacje o klasyfikacji, podsumowanie I półrocza. Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 17.00

  • 20 marca – obecni wszyscy nauczyciele – poinformowanie rodziców uczniów III klas o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku i proponowanej końcoworocznej ocenie z przedmiotów. W klasach I i II bieżące informacje o osiągnięciach w nauce i sprawy wychowawcze. Ocenianie śródsemestralne, analiza, wnioski do dalszej pracy. 

  • 24 kwietnia – obecni wszyscy nauczyciele – informacje o klasyfikacji klas III, ocenianie śródsemestralne klas I i II, analiza, wnioski do dalszej pracy.

  • 22 maja – obecni wszyscy nauczyciele – poinformowanie rodziców uczniów I i II klas o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku i proponowanej końcoworocznej ocenie z przedmiotów. Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 17.00

 


Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/19:

 

Przewodniczącap. Katarzyna Ciach

Sekretarzp. Ewa Górecka

Skarbnikp. Marzena Matwijkiw

 

Komisja rewizyjna:

p. Agnieszka Nowakowska

p. Adriana Wójcik

p. Wojtek Majewski

Regulamin Rady Rodziców

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

50 89 3100 03 07 38 99 26 40 00 00 01

……………………………………………………………………………………………………………………

Subkonto dla studniówki:66 8931 0003 0738 9926 4000 0004