Niedziela, 28 maja 2023.

 

  1. Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2022/23

  • 7 września 2022 r. – zebrania klasowe z rodzicami – obecni wszyscy nauczyciele: spotkania wychowawców klas pierwszych z rodzicami i przekazanie informacji organizacyjnych dla rodziców, terminarz zebrań obowiązkowych, procedury maturalne, wybór trójek klasowych, wybory składu Rady Rodziców, zapoznanie z Programem Profilaktyczno-wychowawczym szkoły. Spotkanie Dyrektora szkoły z nową Szkolną Radą Rodziców godz. 19.30.

  • Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 19.00 – 24 listopada 2022 r.

  • 7 grudnia 2022 r. – zebrania klasowe z rodzicami – obecni wszyscy nauczyciele. Spotkania z nauczycielami odbywają się o godzinie 18.00.

  • 17 maja 2023 r. – zebrania klasowe z rodzicami – poinformowanie rodziców uczniów klas  I, II i III  o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku i przewidywanej rocznej ocenie z przedmiotów, analiza bieżących postępów w nauce. Spotkania z nauczycielami odbywają się od godziny 18.00. Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców 17 V 2023 r. godz. 17.00. 

2. Przydział sal na zebrania w roku szkolnym 2022/23 –  pobierz

3. Wychowawcy w roku szkolnym 2022/23 pobierz

4. Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców pobierz


Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23:

Przewodniczącap. Renata Przybysz

Z-ca Przewodniczącejp. Wiśniewska Agnieszka

Sekretarzp. Danuta Stojko

Regulamin Rady Rodziców

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

50 89 3100 03 07 38 99 26 40 00 00 01

5. Wnioski o opinię o uczniu

W przypadku kierowania ucznia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szkoła korzysta z druków umieszczonych na stronie Poradni : https://pruszkowporadnia.pl  
POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI:
  1. DRUK:  WNIOSEK o wydanie opinii o uczniu do: Sądu Rejonowego,Policji, GOPS, innych instytucji Załącznik Nr 1: pobierz
  2. DRUK: Wniosek o wydanie opinii w związku z planowanymi badaniami diagnostycznymi w Poradni: Załącznik Nr 2: pobierz