Wtorek, 27 września 2022.

 

  1. Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2022/23

  • 7 wrześniaobecni wszyscy nauczyciele: spotkania wychowawców klas pierwszych z rodzicami i przekazanie informacji organizacyjnych dla rodziców, terminarz zebrań obowiązkowych, procedury maturalne, wybór trójek klasowych, wybory składu Rady Rodziców, zapoznanie z Programem Profilaktyczno-wychowawczym szkoły. Spotkanie Dyrektora szkoły z nową Szkolną Radą Rodziców godz. 19.30.

  • 7 grudnia obecni wszyscy nauczyciele: informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i proponowanych ocenach na I półrocze. Spotkania z nauczycielami odbywają się o godzinie 17.00.

  • 17 maja poinformowanie rodziców uczniów klas  I, II i III  o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku i proponowanej końcoworocznej ocenie z przedmiotów, analiza bieżących postępów w nauce. Spotkania z nauczycielami w ramach dnia otwartego odbywają się od godziny 18.00. Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców 10 V 2022 r. godz. 17.00. 

 

2. Przydział sal na zebrania w roku szkolnym 2022/23 –  pobierz

3. Wychowawcy w roku szkolnym 2022/23 pobierz


Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23:

Przewodniczącap. Renata Przybysz

Z-ca Przewodniczącejp. Wiśniewska Agnieszka

Sekretarzp. Danuta Stojko

 

Regulamin Rady Rodziców

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

50 89 3100 03 07 38 99 26 40 00 00 01