Niedziela, 26 czerwca 2022.

 

  1. Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2021/22

  • 3 wrześniaobecni wszyscy nauczyciele: spotkania wychowawców klas pierwszych z rodzicami i przekazanie informacji organizacyjnych dla rodziców, terminarz zebrań obowiązkowych, procedury maturalne, wybór trójek klasowych, wybory składu Rady Rodziców, zapoznanie z Programem Profilaktyczno-wychowawczym szkoły. 

  • 8 września – Spotkanie Dyrektora szkoły z nową Radą Rodziców godz. 18.00.

  • 3 listopada – obecni wszyscy nauczyciele: ocenianie śródsemestralne, analiza, wnioski do dalszej pracy. Spotkanie Dyrektora szkoły z nową Radą Rodziców godz. 17.00. Spotkania z wychowawcami i nauczycielami odbywają się o godzinie 18.00.

  • 8 grudnia dzień otwarty w formie zdalnejobecni wszyscy nauczyciele: informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i proponowanych ocenach na I półrocze. Spotkania zdalne z nauczycielami odbywają się o godzinie 18.00.

  • 12 stycznia – informacje o klasyfikacji, podsumowanie I półrocza. Spotkanie zdalne Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 17.00. Zebrania zdalne z wychowawcami klas odbywają się o godzinie 18.00.

  • 16 marca – dzień otwarty – poinformowanie rodziców uczniów III klas o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku i proponowanej końcoworocznej ocenie z przedmiotów. W klasach I i II bieżące informacje o osiągnięciach w nauce i sprawy wychowawcze. Ocenianie śródsemestralne, analiza, wnioski do dalszej pracy. Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 17.00 – Uwaga! Zmiana godziny spotkania!. Spotkania z nauczycielami odbywają się o godzinie 18.00.

  • 6 kwietnia  – informacje o klasyfikacji klas III ponadgimnazjalnych, ocenianie śródsemestralne klas I i II, analiza, wnioski do dalszej pracy. Spotkania z nauczycielami odbywają się o godzinie 18.00.

  • 11 maja – dzień otwarty (obowiązkowy dla wszystkich rodziców) – poinformowanie rodziców uczniów klas  I, II i III  o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku i proponowanej końcoworocznej ocenie z przedmiotów, analiza bieżących postępów w nauce. Spotkania z nauczycielami w ramach dnia otwartego odbywają się od godziny 18.00. Spotkanie zdalne Dyrektora szkoły z Radą Rodziców 10 V 2022 r. godz. 17.00. 

2. Przydział sal na zebrania w roku szkolnym 2021/22 –  pobierz

3. Terminarz zebrań w roku szkolnym 2021/22 pobierz

4. Wychowawcy w roku szkolnym 2021/22 pobierz


Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22:

Przewodniczącap. Renata Przybysz

Z-ca Przewodniczącejp. Wiśniewska Agnieszka

Sekretarzp. Danuta Stojko

 

Regulamin Rady Rodziców

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

50 89 3100 03 07 38 99 26 40 00 00 01