Środa, 30 września 2020.

 

 1. Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2019/20

 • 11 września – obecni wszyscy nauczyciele – spotkania wychowawców z rodzicami i przekazanie informacji organizacyjnych dla rodziców, terminarz zebrań obowiązkowych, procedury maturalne, wybór trójek klasowych, wybory składu Rady Rodziców, zapoznanie z Programem Profilaktyczno-wychowawczym szkoły.

 • Uwaga! 25 września Spotkanie Dyrektora szkoły z nową Radą Rodziców godz. 18.00.

 • 6 listopada – obecni wszyscy nauczyciele: ocenianie śródsemestralne, analiza, wnioski do dalszej pracy. Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 17.00. Zebrania z wychowawcami klas odbywają się o godzinie 18.00.

 • 11 grudnia dzień otwartyobecni wszyscy nauczyciele: informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i proponowanych ocenach na I półrocze. Spotkania z nauczycielami odbywają się o godzinie 18.00.

 • 15 stycznia – informacje o klasyfikacji, podsumowanie I półrocza. Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 17.00. Zebrania z wychowawcami klas odbywają się o godzinie 18.00.

 • 18 marca – dzień otwarty – poinformowanie rodziców uczniów III klas o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku i proponowanej końcoworocznej ocenie z przedmiotów. W klasach I i II bieżące informacje o osiągnięciach w nauce i sprawy wychowawcze. Ocenianie śródsemestralne, analiza, wnioski do dalszej pracy. Spotkania z nauczycielami odbywają się o godzinie 18.00.

 • 20 kwietnia – dzień otwarty – informacje o klasyfikacji klas III, ocenianie śródsemestralne klas I i II, analiza, wnioski do dalszej pracy. Spotkania z nauczycielami odbywają się o godzinie 18.00.

 • 27 maja – obecni wszyscy nauczyciele – poinformowanie rodziców uczniów I i II klas o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku i proponowanej końcoworocznej ocenie z przedmiotów. Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 17.00. Zebrania z wychowawcami klas odbywają się o godzinie 18.00.

   

2. Przydział sal na zebrania w roku szkolnym 2019/20 pobierz

3. Terminarz zebrań w roku szkolnym 2019/20 pobierz


Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/20:

Przewodniczącap. Renata Przybysz

Z-ca Przewodniczącej p. Beata Jarząbek

Sekretarzp. Sylwia Majewska

Skarbnikp. Marzena Matwijkiw

 

Regulamin Rady Rodziców

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

50 89 3100 03 07 38 99 26 40 00 00 01

……………………………………………………………………………………………………………………

Subkonto dla studniówki:66 8931 0003 0738 9926 4000 0004