Czwartek, 25 lutego 2021.

 

  1. Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2020/21

  • 9 września – obecni wszyscy nauczyciele – spotkania wychowawców klas pierwszych z rodzicami i przekazanie informacji organizacyjnych dla rodziców, terminarz zebrań obowiązkowych, procedury maturalne, wybór trójek klasowych, wybory składu Rady Rodziców, zapoznanie z Programem Profilaktyczno-wychowawczym szkoły.

  • 4 listopada – obecni wszyscy nauczyciele: ocenianie śródsemestralne, analiza, wnioski do dalszej pracy.

  • 9 grudnia dzień otwartyobecni wszyscy nauczyciele: informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i proponowanych ocenach na I półrocze. Spotkania z nauczycielami odbywają się o godzinie 18.00.

  • 3 lutego(Uwaga! Zmiana terminu!) – informacje o klasyfikacji, podsumowanie I półrocza. Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 17.00. Zebrania z wychowawcami klas odbywają się o godzinie 18.00.

  • 17 marca – dzień otwarty – poinformowanie rodziców uczniów III klas o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku i proponowanej końcoworocznej ocenie z przedmiotów. W klasach I i II bieżące informacje o osiągnięciach w nauce i sprawy wychowawcze. Ocenianie śródsemestralne, analiza, wnioski do dalszej pracy. Spotkania z nauczycielami odbywają się o godzinie 18.00.

  • 21 kwietnia – dzień otwarty – informacje o klasyfikacji klas III, ocenianie śródsemestralne klas I i II, analiza, wnioski do dalszej pracy. Spotkania z nauczycielami odbywają się o godzinie 18.00.

  • 12 maja – obecni wszyscy nauczyciele – poinformowanie rodziców uczniów I i II klas o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku i proponowanej końcoworocznej ocenie z przedmiotów. Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców godz. 17.00. Zebrania z wychowawcami klas odbywają się o godzinie 18.00.

     

2. Przydział sal na zebrania w roku szkolnym 2020/21 – I półrocze pobierz

3. Terminarz zebrań w roku szkolnym 2020/21 pobierz

4. Wychowawcy w roku szkolnym 2020/21 pobierz


Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/21:

Przewodniczącap. Renata Przybysz

Z-ca Przewodniczącej p. Beata Jarząbek

Skarbnikp. Marzena Matwijkiw

 

Regulamin Rady Rodziców

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

50 89 3100 03 07 38 99 26 40 00 00 01