Sobota, 22 stycznia 2022.

Profil ucznia w roku szkolnym 2021/22

 

 • Grudzień 2021

  Caring-Troskliwi

Okazują empatię, współczucie i szacunek wobec potrzeb i uczuć innych. Osobiście angażują się w służbę społeczeństwu i działają na rzecz pozytywnej zmiany w życiu innych i środowiska naturalnego.

 • Styczeń 2022

  Risk-takers-Podejmujący ryzyko

Podchodzą do nieznanych sytuacji i wątpliwości z odwagą i przezornością oraz samodzielnością i zapałem w odkrywaniu nowych ról, pomysłów i strategii. Są odważni i elokwentnie broną swoich przekonań.

 • Luty 2022

  Thinkers-Myślący

Wykazują inicjatywę, potrafią kreatywnie stosować umiejętności myślenia krytycznego, aby rozpoznawać i podchodzić do złożonych problemów oraz podejmować rozsądne, etyczne decyzje.

 • Marzec 2022

  Balanced-Zrównoważeni

Rozumieją, jak ważna jest równowaga intelektualna, fizyczna i emocjonalna dla osiągnięcia osobistego dobrostanu u siebie i innych.

 • Kwiecień 2022

  Knowledgeable-Kompetentni i wykształceni

Eksplorują koncepty, idee i problemy o lokalnym i globalnym znaczeniu (np. w trakcie projektu Erasmus). W ten sposób zdobywają dogłębną wiedzę i rozwijają zrozumienie w szerokim i zrównoważonym zakresie dyscyplin.

 • Maj 2022

  Inquirers -Dociekliwi, poszukujący rozwiązań

Rozwijają w sobie naturalną ciekawość. Zdobywają umiejętności niezbędne do przeprowadzenia badań, aktywnie poszukują odpowiedzi na nurtujące ich problemy oraz wykazują samodzielność w uczeniu się. Lubią się uczyć aktywnie, a zamiłowanie do nauki będzie podtrzymywane u nich przez całe życie.

 • Czerwiec 2022

  Reflective-Myślący i Refleksyjni

Starannie przyglądają się własnej nauce i nabieranym doświadczeniom. Są w stanie ocenić i zrozumieć swoje mocne strony i ograniczenia, aby wspierać proces uczenia oraz swój rozwój osobisty.

 

 

Przez dwujęzyczność do matury międzynarodowej

  Pod koniec 2015 roku Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Piastowie rozpoczęło intensywne przygotowania w kierunku nauczania przedmiotów ogólnokształcących w języku angielskim. Społeczność liceum przyjęła taki kierunek swojego rozwoju, opierając się na wynikach badań naukowych wskazujących, że nauczanie danego przedmiotu w dwu językach usprawnia pracę mózgu i znacznie zwiększa osiągane przez uczniów wyniki edukacyjne. Przez dwa lata nauczyciele LO doskonalili swój warsztat pracy, kształcąc się merytorycznie, doskonaląc znajomość języka angielskiego i przygotowując materiały do pracy z uczniem w języku angielskim. Po spełnieniu wymogów formalnych, przekształceniu szkoły i trzech latach sprawdzającej się w praktyce pracy dwujęzycznej, Rada Pedagogiczna LO rozpoczęła kolejny ambitny projekt, przygotowujący szkołę do zajęć wyłącznie w języku angielskim.

Wybór takiego kierunku pracy szkoły został podyktowany znacznym zapotrzebowaniem na absolwentów szkół średnich, posługujących się doskonałą znajomością języka angielskiego, kreatywnym, samodzielnym myśleniem i doskonale przygotowanych do funkcjonowania w nowym i dynamicznym społeczeństwie. Dodatkowym argumentem do takiego działania był znaczący wzrost ilości elitarnych kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim, oferowanych przez najlepsze polskie uczelnie. Biegła znajomość słownictwa w języku angielskim, związanego z danym przedmiotem znacznie ułatwia takie studiowanie.

Działaniem niezwykle sprzyjającym takiemu wyborowi było wybudowanie nowoczesnego i imponującego zaplecza dydaktyczno-sportowego, które znacznie przyspiesza uzyskanie akredytacji przez nasze liceum.

                                                                                                                                                                                                       Aby zaspokoić rosnące potrzeby edukacyjne i oczekiwania wobec młodych ludzi na rynku pracy, nowoczesne szkoły nie tylko realizują naukę języków obcych w zwiększonym wymiarze godzin, wprowadzają oddziały dwujęzyczne, a także organizują funkcjonowanie w swoich jednostkach klasy międzynarodowe. Takie działania umożliwiają młodzieży nie tylko zdobywanie wiedzy  i przygotowywanie się do egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym z wybranych przedmiotów, ale także znajomość terminologii i słownictwa specjalistycznego w języku obcym oraz zdawanie matury na poziomie dwujęzycznym lub międzynarodowym.  Nauczanie w języku angielskim to znaczne poszerzanie horyzontów naukowych młodzieży. Dzięki poznaniu fachowego i specjalistycznego słownictwa, uczniowie mogą korzystać z publikacji naukowych oraz stron internetowych poświęcanych interesującym ich przedmiotom w języku obcym. Nauka przedmiotów ogólnokształcących w języku angielskim daje młodzieży możliwość korzystania na bieżąco z zagranicznych publikacji naukowych, zanim zostaną one przetłumaczone na język polski, a co za tym idzie wspomaga konkurencyjność polskiej młodzieży akademickiej na arenie międzynarodowej. Dwujęzyczność przynosi uczniom szereg korzyści poznawczych. Dzieci, które znają dwa języki, prędzej zyskują świadomość językową, czyli zdają sobie sprawę z tego, że język podlega pewnym regułom itp. Dzięki tej świadomości będą mogły w sposób bardziej kompetentny, a zatem szybszy i bardziej skuteczny uczyć się kolejnych języków.

   Docelowo w piastowskim Liceum realizowane będą zarówno klasy dwujęzyczne (realizujące podstawę programową z przedmiotów kierunkowych zarówno w języku polskim i angielskim), jak i klasy IB z maturą międzynarodową (realizujące wszystkie zajęcia w języku angielskim oprócz języka ojczystego).

IB to skrócona nazwa matury międzynarodowej, która w języku angielskim brzmi International Baccalaureate. Jest też częścią nazwy organizacji IB (International Baccalaureate ), która oferuje trzy międzynarodowe programy nauczania, realizowane w autoryzowanych szkołach tzw. IB World Schools. Te programy to: Priamary Years Programme, Middle Years Programme oraz Diploma Programme.  Stąd matura międzynarodowa otrzymała skrót IB DP.

    Ważnym aspektem nauczania dwujęzycznego dla współczesnego maturzysty jest też oczywista korzyść, jaką daje możliwość łatwiejszego zdobycia miejsca na wymarzonym wydziale wybranej uczelni w kraju dzięki zwiększonej ilości punktów w rekrutacji na studia kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną. Absolwenci klas IB, posiadający prestiżowy dyplom IB, mają ogromne znaczenie dla pracodawców i szkół wyższych na całym świecie. Większość absolwentów IB DP studiuje na najlepszych uczelniach na świecie, takich jak Oxford, Harvard, Sorbona, Cambridge oraz na najlepszych uczelniach w Polsce.

  

Uczniowie liceum w Piastowie mają też wiele bezpośrednich korzyści z uczęszczania do takich oddziałów.  W oddziałach dwujęzycznych realizują większą ilość godzin dydaktycznych poszerzoną o zajęcia prowadzone w języku angielskim. Każdy oddział dwujęzyczny ma też dodatkowe 3 godziny tygodniowo języka angielskiego wspomagające to nauczanie. Badania naukowe wskazują na fakt, że nauczanie przedmiotów w dwu językach (w tym przypadku języku polskim i języku angielskim) usprawnia pracę mózgu i zwiększa wyniki osiągane przez uczniów na maturze. Dodatkowo dydaktykę i proces wychowawczy wspomaga współpraca z ambasadami i instytutami oraz wymiana międzynarodowa dla młodzieży. Uczniowie doskonalą znajomość języka angielskiego goszcząc swoich zagranicznych kolegów i uczestnicząc we wspólnych projektach naukowych. Uczestnictwo w programie matury międzynarodowej znacznie efektywniej rozwija wielojęzyczność uczniów. Intensywnie motywuje młodych ludzi do patrzenia na świat w kontekście zarówno lokalnym jak i globalnym. Forma projektowa zajęć zachęca uczniów do krytycznego myślenia i spojrzenia na badany problem poprzez kontekst szerokich oddziaływań na dane zjawisko. Forma zajęć w klasach IB z wykorzystaniem pozytywnych wyników badań i dorobku społeczności szkół IB z całego świata.

W kwietniu tego roku Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Piastowie rozpoczęło formalne przygotowania do realizowania programu IB (Program Matury Międzynarodowej) w szkole. Jest to to dwuletni program, przypadający na 3 i 4 klasę liceum zakończony egzaminami, uprawniającymi do aplikowania zarówno na wszystkie uczelnie w Polsce, jak i na całym świecie.  Arkusze maturalne są sprowadzane z Wielkiej Brytanii i podawane ocenie egzaminatorów  z całego świata.

Realizowane przedmioty ajbik (uczeń klasy IB) wybiera sam – najczęściej i w uproszczeniu – po jednym przedmiocie z sześciu grup, które planuje zdawać na maturze, na różnych poziomach zaawansowania. Wybierane przedmioty to język ojczysty, obcy, matematyka, przedmiot reprezentujący nauki społeczne, przedmiot reprezentujący nauki eksperymentalne i ewentualnie jeden z nauk o sztuce. Wszystkie przedmioty z wyjątkiem języka polskiego zdawane są w języku angielskim. Uczniowie w takiej klasie realizują dużo zajęć praktycznych (laboratoria, zajęcia w terenie, projekty badawcze, dyskusje, system CAS. Uczniowie wprowadzani są w świat nauki przez wysoko wykwalifikowanych pedagogów, którzy zgodnie z wymaganiami instytucji akredytacyjnej, okresowo poddawani są kontrolom, mającym sprawdzić, czy stosują się do wymogów IB oraz muszą stale podwyższać swoje kwalifikacje, aby móc uczyć w tym systemie. Nauka w takiej klasie umożliwia bez szkody dla ucznia zmianę kraju (taki sam program jest realizowany w całej sieci szkół IB na całym świecie), co zabezpiecza edukacyjnie uczniów w przypadku wyjazdu rodziców do innego kraju, pozwalając im sprawną kontynuację edukacji w dowolnym miejscu na świecie. Edukacja IB ma też dodatkowe wsparcie społecznie, ponieważ intensywnie dba o rozwój charakteru i relacji międzyludzkich, podkreśla wagę pracy społecznej. Nauka w takiej klasie umożliwia skuteczne kształtowanie odpowiedzialności ucznia, który sam decyduje, czego i na jakim poziomie się uczy oraz poznaje najlepsze strategie efektywnego uczenia się. Realizacja nauczania wszystkich przedmiotów przez dwa lata kursu IB DP, prowadzenie dokumentacji, pisanie pracy badawczej czy egzaminy maturalne w języku angielskim (Absolwenci International Baccalaureate Diploma Programme w celu uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego zdają egzamin z 6 przedmiotów, z czego 3 w zakresie rozszerzonym), zapewnia znajomość języka na poziomie zaawansowanym. Forma prowadzenia zajęć i ich wysoka efektywność dają doskonałe przygotowanie do studiowania na wyższych uczelniach a dyplom maturalny IB jest uznawany przez najlepsze uczelnie na całym świecie.

Kandydat do klasy IB z uwagi na duże wymagania i znaczące różnice w sposobie edukacji oraz realizację zajęć w języku angielskim, powinien przygotowywać się do nauki w takim systemie z wyprzedzeniem. Międzynarodowy system kształcenia jest niezwykle odległy od naszego rodzimego w myśleniu o tym, co młody człowiek powinien wiedzieć i umieć.

Dużą zaletą programu IB jest uczenie refleksyjności i odwagi. Zgodnie z jej filozofią każda interpretacja utworu literackiego jest dobra, jeśli tylko umie się ją uzasadnić. Uczeń nie dostaje pytań do tekstu, sam je musi postawić i poszukać do tych pytań odpowiedzi.

Realizację klas IB planujemy rozpocząć od tegorocznych absolwentów klas ósmych szkół podstawowych. Już od klasy pierwszej będziemy przygotowywać uczniów klas dwujęzycznych do możliwości zdawania egzaminu do oddziału IB, który realizowany będzie od klasy trzeciej. Serdecznie zapraszamy do przygotowań i nauki w takiej grupie uczniów. Społeczności, która system odtwarzający zastąpi systemem kreatywnym, a niepewność i nieprzewidywalność odkrywaniem tego, czego nie odkryli poprzednicy. Społeczności, która wykształci absolwentów zdolnych zachwycić przyszłego współpracownika nieszablonowym myśleniem i potrafiących precyzyjnie to myślenie wyrazić. Ukończenie programu IBDP zrobi na pewno niemałe wrażenie na przyszłym pracodawcy, a zdobycie wymarzonej posady będzie dużo łatwiejsze. Kandydaci na wymagające stanowiska, którzy zdali maturę międzynarodową są bardzo cenieni. Powszechnie wiadomo, że taki absolwent posiada szeroką wiedzę i zalicza się do jednostek ambitnych i zorganizowanych. International Baccalaureate Diploma Programme to niezwykły i cenny program edukacyjny. Wymagający, ale korzyści, które daje warte są wysiłku, jaki trzeba włożyć, by zdobyć dyplom IB.

Życzymy naszym uczniom marzeń o sukcesie i ich realizacji, aby czas spędzany w szkole był radosny i pracowity. Spożytkujcie go jak najlepiej, odkrywajcie w sobie pasje, pielęgnujcie je, poszerzajcie swoje horyzonty i wytrwale dążcie do wytyczonych celów. Aby Wasze apetyty naukowe rosły w miarę jedzenia, abyście odczuwali ciągły głód – wiedzy, dobrych przeżyć, nowych doświadczeń, kształtujących Was doznań. Smakujcie to, co przynosi Wam każdy dzień, czerpcie pełnymi garściami z chwil spędzonych w naszej szkole, wybierajcie mądrze. Poszukujcie własnych dróg, nie bójcie się marzyć i urzeczywistniać swoich pragnień.