Czwartek, 01 czerwca 2023.

Uczniom naszego liceum oferujemy:

 • Naukę w dynamicznym zespole

 • Dodatkowe godziny matematyki przygotowujące do matury

 • Dodatkowe godziny języka angielskiego przygotowujące do egzaminów

 • Kursy i szkolenia językowe z certyfikatami

 • Kursy komputerowe

 • Zajęcia z grafiki komputerowej

 • Szkolenia z przedsiębiorczości

 • Nowoczesne wyposażenie w multimedia szkolnych pracowni: językowych, matematycznych i informatycznych,

 • Zajęcia dla uczniów metodą WebQuest z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych i in.

 • Możliwość zdawania prestiżowej matury dwujęzycznej (dostępnej tylko dla absolwentów szkół z oddziałami dwujęzycznymi)

 • Uczestnictwo w zajęciach dwujęzycznych(na zajęciach z chemii, matematyki i biologii praca z nowym materiałem odbywa się w języku polskim, natomiast dodatkowe lekcje ćwiczące poznany materiał z tych przedmiotów odbywają się w języku angielskim)

 • Nabycie umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim oraz zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych(duża ilość zajęć z przedmiotów maturalnych)

 • Umożliwienie kontynuacji studiów w języku angielskim w Polsce czy na świecie

 • Zdobycie kompetencji do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, gdzie wymagana jest znajomość branżowego słownictwa w języku angielskim

 • Umożliwienie najlepszym uczniom bezpłatnego zdawania egzaminów FCE (First Certificate in English)

 • Doskonałą kadrę nauczycielską i miłą atmosferę, która sprzyja uczeniu się

English concept with young woman on blue background

Zalety klas dwujęzycznych:

Ukończenie klasy dwujęzycznej umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i języku angielskim oraz częste używanie obydwu języków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami w zastosowaniu do różnych dziedzin naukowych.

 • Absolwent klasy dwujęzycznej jednocześnie posługuje się swobodnie dwoma językami oraz posiada wiedzę w zakresie rozszerzonym z wybranych przedmiotów ścisłych.

 • Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka angielskiego w szerokim zakresie i jest narzędziem do szerszego poznawania wiedzy z innych przedmiotów oraz pozwala na kontynuację studiów w języku angielskim w Polsce czy na świecie.

 • Uczniowie tych klas mają możliwość zdawania matury dwujęzycznej z rozszerzonych przedmiotów wykładanych w języku obcym.

 • Za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych nowożytnych w oddziałach dwujęzycznych przyjęto swobodne porozumiewanie się w języku angielskim, w mowie i w piśmie. Oczekuje się, ze uczeń osiągnie poziom biegłości zbliżony do C1 w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych, co zakłada nie tylko wysoką skuteczność w komunikacji, ale i poprawność językową.