Piątek, 24 stycznia 2020.

 

 

Uczniowie przyjęci do naszej szkoły dokonują zakupu podręczników wg wykazu:

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/20 dla absolwentów gimnazjum pobierz.

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/20 dla absolwentów szkoły podstawowej pobierz.Uwaga! Absolwent ósmej klasy szkoły podstawowej wybiera podręczniki dla liceum czteroletniego.

Materiały do pobrania

 • Podanie o przyjęcie do liceum dla absolwentów GIMNAZJUM pobierz
 • Podanie o przyjęcie do liceum dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ pobierz
 • Harmonogram rekrutacji na rok 2019/20 pobierz
 • Regulamin rekrutacji dla absolwentów GIMNAZJUM pobierz
 • Regulamin rekrutacji dla absolwentów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pobierz
 • Ulotka informacyjna LO pobierz
 • Zasady rekrutacji po VIII klasie szkoły podstawowej pobierz
 • Zasady rekrutacji dla absolwentów gimnazjów pobierz
 • Wykaz konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty pobierz
 • Prezentacja MEN na temat rekrutacji rocznika 2019/2020 pobierz
 • Ulotka rekrutacyjna MEN pobierz

 

Harmonogram rekrutacji w  naszym LO na rok szkolny 2019/20:

 • Od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 – składanie podania o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 • 27 maja godz. 15.00  – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego – dla ósmoklasistów .
  31 maja godz. 15.00  – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego – dla absolwentów gimnazjum .
Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A;
 • Do 7 czerwca do godz. 15.00 ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;
 • 24 – 27 czerwca  – dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie;
 • 28 czerwca do godz. 10.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie;

 • od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginały lub kopie  poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową);
 • 16 lipca do godz.12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • Od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów;
 • Do 25 lipca do godz. 12.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

 

 

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

 

W roku szkolnym 2018/19 w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie średnia ilość punktów uzyskanych przez kandydatów do I klasy wynosi:
• Klasa IA(humanistyczno-prawna) – 141 pkt
• Klasa IB(lingwistyczna) – 138pkt
• Klasa C(biologiczno-chemiczna, czyli AKADEMICKA UKSW) – 161 pkt
• Klasa ID(matematyczno-fizyczna, czyli POLITECHNICZNA PW) – 181 pkt

Serdecznie witamy wszystkich kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie. Wśród uczniów klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego w roku szkolnym 2018/19, wynik punktacji rekrutacyjnej przekroczył 180 punktów. Uczniowie tego oddziału mają zwiększoną o trzy godziny liczbę zajęć z języka angielskiego, zdobywają też umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku polskim i języku angielskim na zajęciach z: matematyki, geografii, chemii i biologii.  Młodzież oddziału dwujęzycznego podczas nauki w LO będzie uczestniczyć we współpracy z instytucjami zajmującymi się koordynacją wspólnych działań z krajami anglojęzycznymi(ambasady, stowarzyszenia, placówki zagraniczne i in.). Absolwenci naszej szkoły będą mogli zdawać maturę w języku angielskim(dwujęzyczną).

 • Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczestniczenia w wymianie międzynarodowej(darmowe wyjazdy zagraniczne do Hannoveru);

 • Klasy o profilach biologiczno – chemicznym i matematyczno-fizycznym prowadzone są pod patronatem PW i UKSW(klasy patronackie: Akademicka UKSW i Politechniczna PW);

 • Klasa humanistyczno-prawna realizuje zajęcia z prawa, prowadzone przez czynnych zawodowo prawników;

 • Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczestniczenia w darmowych zajęciach z j. angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo(kończących się dla chętnych certyfikatami unijnymi);

 • Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczestniczenia w darmowych zajęciach z kompetencji komputerowych w wymiarze 6 godzin tygodniowo(kończących się dla chętnych certyfikatami unijnymi);

 • Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczestniczenia w darmowych zajęciach z grafiki komputerowej(np. tworzenia projektów graficznych w programie  CorelDRAW) w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

 • Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczestniczenia w darmowych zajęciach z przedsiębiorczości i statystyki w formie Gamifikacji(na których uczniowie uczą się zakładania, prowadzenia i rozwijania własnej firmy);

 • W szkole i na terenie przyszkolnym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów(zakaz dotyczy również e-papierosów);

 • W czerwcu odbywają się obowiązkowe wycieczki integracyjne klas pierwszych(szczegóły zostaną podane na pierwszym zebraniu z rodzicami);

 • W szkole od 1 września 2017r. obowiązuje jedynie dziennik elektroniczny LBRUS. Wszyscy uczniowie i rodzice(na pierwszym zebraniu) otrzymają hasła i loginy dostępu do dziennika. W ramach dostępu do dziennika elektronicznego LIBRUS każdemu rodzicowi oraz uczniowi przysługuje wgląd do dokumentacji szkolnej (oceny, nieobecności, uwagi, dane osobowe – rodzaj danych gromadzonych w dokumentacji szkolnej precyzują właściwe rozporządzenia MEN). Dostęp do tych danych odbywa się z wykorzystaniem modułu Kartoteka Ucznia identycznie jak w przypadku dokumentacji tradycyjnej i również zgodnie z zaleceniami MEN. Moduł służący prezentacji danych każdemu rodzicowi znajduje się na każdym koncie nauczycielskim (menu:  Oceny Nieobecności -> Kartoteka Ucznia). Wybrane funkcje dziennika elektronicznego mogą także być dostępne dla rodziców zdalnie (poza terenem placówki) a do ich użycia wykorzystuje się właśnie otrzymany login i hasło jako dane dostępowe do dziennika elektronicznego. Każdy rodzic oraz uczeń posiada identyczny interfejs oraz funkcje na swoim koncie i może bezpłatnie korespondować z nauczycielami, czytać szkolne ogłoszenia czy przeglądać szkolny terminarz. Rodzicie bez potrzeby ponoszenia jakichkolwiek opłat, będą mieć dostęp do pełnej dokumentacji szkolnej dotyczącej ich dziecka w placówce szkolnej. Firma LIBRUS świadczy w swoim systemie dodatkowe usługi. Należą do nich m.in. usługa SMSInfo, SMSzkolny oraz rozszerzenie funkcjonalności konta o przesył wybranych danych (ocen oraz nieobecności) do dowolnego miejsca na świecie. Prowadzenie dziennika elektronicznego stanowi element działalności wychowawczo-dydaktycznej naszej szkoły i jest to element wspierania działalności statutowej.

 • LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie realizuje od dwu lat współpracę z wieloma warszawskimi uczelniami(państwowymi). Od roku 2017/18 zakres tych działań został zwiększony o elementy zapisane w patronatach nad poszczególnymi klasami. Udział w zajęciach prowadzonych przez uczelnie jest obowiązkowy, ponieważ umożliwia skuteczniejszą realizację podstawy programowej i motywuje do efektywniejszej nauki pokazując perspektywę podjęcia studiów w najlepszych szkołach wyższych.

 • Od 1 września 2017r., realizujemy projekt unijny, w ramach którego oferujemy naszym uczniom:

 1. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie platformy edukacyjnej opartej o grywalizację (polega ona na użyciu mechanizmów , które mobilizują do nauki)  wspierającej naukę przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych młodzieży przydatnych na rynku pracy

 2. Nowoczesne wyposażenie w multimedia szkolnych pracowni: językowych, matematycznych i informatycznych;

 3. Nieograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości w całej szkole;

 4. Rozbudowę szkolnej sieci wifi o elementy nowoczesnej infrastruktury sieciowo-usługowej;

 5. Realizację dużej ilości dodatkowych zajęć z matematyki i angielskiego;

 6. Dodatkowe wspieranie nauki języka angielskiego poprzez zajęcia dwujęzyczne;

 7. Kursy z informatyki zakończone procesem walidacji i zdaniem egzaminu zgodnym z wymogami Komisji Europejskiej w zakresie kompetencji IT.

 8. Podniesienie kompetencji indywidualnych w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla  nauczycieli;

 9. Zajęcia dla uczniów metodą WebQuest z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych;

 10. Szeroką ofertę warsztatów z kompetencji społecznych dla uczniów;

Życzymy wielu osiągnięć w roku szkolnym 2018/2019.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im.  Adama Mickiewicza w Piastowie

Od 28 lutego 2017r.  jesteśmy szkołą z oddziałami dwujęzycznymi!