Piątek, 22 stycznia 2021.

 Uwaga!

Organizacja DNIA OTWARTEGO w naszej szkole będzie uzależniona od sytuacji pandemicznej w rejonie. W przypadku planowanej organizacji spotkania  dla Kandydatów, poinformujemy Państwa z miesięcznym wyprzedzeniem (na stronie internetowej i Facebooku naszego liceum).

Profile klas pierwszych  na rok szkolny 2021/22:

 • 1A klasa dziennikarsko-prawna 

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. polski, historia, j.angielski

 

 

 • 1B klasa informatyczna 

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: informatyka, matematyka, j.angielski

 

 

 • 1C klasa – Akademicka UKSW (dwujęzyczna)

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: biologia, chemia, j.angielski

 

 

 • 1D klasa – Politechniczna PW (dwujęzyczna)

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: matematyka, j.angielski, fizyka/geografia

 

 

 

 

 

 

Przed rekrutacją:

Oto nasze sale dydaktyczne:

 

 • przestronne (ponad 6.5 tyś. mpowierzchni dydaktycznej),

 • wykonane wyłącznie z materiałów ekologicznych,

 • dostosowane do najwyższych standardów wymagań w zakresie wentylacji i zarządzania energią(z odzyskiem ciepła i filtracją napływającego powietrza z zewnątrz),

 • ogrzewane przez źródła geotermalne,

 • z ekologicznym poborem energii elektrycznej wykorzystującym ogniwa fotowoltaiczne,

 • doskonale wyciszone i sprzyjające komfortowi pracy,

 • z profesjonalnym zapleczem sportowym:

 

 Uwaga!

 • Od kwietnia 2021 r. zaoferujemy naszym uczniom nowe, profesjonalne boisko zewnętrzne;

 • Do naszej dyspozycji udostępniona zostanie ostatnia część inwestycji, z kolejnymi nowoczesnymi salami dydaktycznymi, dwiema przestronnymi szatniami wyposażonymi w szafki uczniowskie i pomieszczenia do odpoczynku międzylekcyjnego dla naszej młodzieży.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21:

Do pobrania:

Harmonogram rekrutacji:

 • Do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 (kandydaci do oddziałów dwujęzycznych do 22 czerwca do godz. 15.00) – składanie podania

Uwaga! Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej!

 • 25 czerwca 2020 r. godz. 15.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;

 

Uwaga! Sprawdziany do klas dwujęzycznych przeprowadzone będą z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Prosimy kandydatów do klas dwujęzycznych o zachowywanie wszelkich procedur bezpieczeństwa wymaganych podobnie, jak na Egzaminie Ósmoklasisty.  Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A i przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej.

 

 

 • 9 lipca 2020 r.do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;

 •  29 lipca 2020 r. godz. 10.00 – dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie(z przyczyn niezależnych od siebie);

 • 31 lipca  2020 r. do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy przystąpili do sprawdzianu w drugim terminie;

 • od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15. 00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

 • od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

 • 12 sierpnia 2020 r. – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • od 13 sierpnia  2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaciprzedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego(jeśli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku);

 

 • 19 sierpnia 2020 r. – do godz. 14.00 – podanie do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Aktualne terminy obowiązujące w procesie rekrutacyjnym wg MEN:

 

Zaproszenie dla kandydatów do LO: zobacz

Prezentacja dla kandydatów do LO zobacz

 

 

Podręczniki na rok szkolny 2019/20

Uczniowie przyjęci do naszej szkoły dokonują zakupu podręczników wg wykazu:

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/20 dla absolwentów gimnazjum pobierz.

 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/20 dla absolwentów szkoły podstawowej pobierz.Uwaga! Absolwent ósmej klasy szkoły podstawowej wybiera podręczniki dla liceum czteroletniego.

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

 

W roku szkolnym 2018/19 w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie średnia ilość punktów uzyskanych przez kandydatów do I klasy wynosi:
• Klasa IA(humanistyczno-prawna) – 141 pkt
• Klasa IB(lingwistyczna) – 138pkt
• Klasa C(biologiczno-chemiczna, czyli AKADEMICKA UKSW) – 161 pkt
• Klasa ID(matematyczno-fizyczna, czyli POLITECHNICZNA PW) – 181 pkt

Serdecznie witamy wszystkich kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie. Wśród uczniów klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego w roku szkolnym 2018/19, wynik punktacji rekrutacyjnej przekroczył 180 punktów. Uczniowie tego oddziału mają zwiększoną o trzy godziny liczbę zajęć z języka angielskiego, zdobywają też umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku polskim i języku angielskim na zajęciach z: matematyki, geografii, chemii i biologii.  Młodzież oddziału dwujęzycznego podczas nauki w LO będzie uczestniczyć we współpracy z instytucjami zajmującymi się koordynacją wspólnych działań z krajami anglojęzycznymi(ambasady, stowarzyszenia, placówki zagraniczne i in.). Absolwenci naszej szkoły będą mogli zdawać maturę w języku angielskim(dwujęzyczną).

 • Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczestniczenia w wymianie międzynarodowej(darmowe wyjazdy zagraniczne do Hannoveru);

 • Klasy o profilach biologiczno – chemicznym i matematyczno-fizycznym prowadzone są pod patronatem PW i UKSW(klasy patronackie: Akademicka UKSW i Politechniczna PW);

 • Klasa humanistyczno-prawna realizuje zajęcia z prawa, prowadzone przez czynnych zawodowo prawników;

 • Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczestniczenia w darmowych zajęciach z j. angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo(kończących się dla chętnych certyfikatami unijnymi);

 • Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczestniczenia w darmowych zajęciach z kompetencji komputerowych w wymiarze 6 godzin tygodniowo(kończących się dla chętnych certyfikatami unijnymi);

 • Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczestniczenia w darmowych zajęciach z grafiki komputerowej(np. tworzenia projektów graficznych w programie  CorelDRAW) w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

 • Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczestniczenia w darmowych zajęciach z przedsiębiorczości i statystyki w formie Gamifikacji(na których uczniowie uczą się zakładania, prowadzenia i rozwijania własnej firmy);

 • W szkole i na terenie przyszkolnym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów(zakaz dotyczy również e-papierosów);

 • W czerwcu odbywają się obowiązkowe wycieczki integracyjne klas pierwszych(szczegóły zostaną podane na pierwszym zebraniu z rodzicami);

 • W szkole od 1 września 2017r. obowiązuje jedynie dziennik elektroniczny LBRUS. Wszyscy uczniowie i rodzice(na pierwszym zebraniu) otrzymają hasła i loginy dostępu do dziennika. W ramach dostępu do dziennika elektronicznego LIBRUS każdemu rodzicowi oraz uczniowi przysługuje wgląd do dokumentacji szkolnej (oceny, nieobecności, uwagi, dane osobowe – rodzaj danych gromadzonych w dokumentacji szkolnej precyzują właściwe rozporządzenia MEN). Dostęp do tych danych odbywa się z wykorzystaniem modułu Kartoteka Ucznia identycznie jak w przypadku dokumentacji tradycyjnej i również zgodnie z zaleceniami MEN. Moduł służący prezentacji danych każdemu rodzicowi znajduje się na każdym koncie nauczycielskim (menu:  Oceny Nieobecności -> Kartoteka Ucznia). Wybrane funkcje dziennika elektronicznego mogą także być dostępne dla rodziców zdalnie (poza terenem placówki) a do ich użycia wykorzystuje się właśnie otrzymany login i hasło jako dane dostępowe do dziennika elektronicznego. Każdy rodzic oraz uczeń posiada identyczny interfejs oraz funkcje na swoim koncie i może bezpłatnie korespondować z nauczycielami, czytać szkolne ogłoszenia czy przeglądać szkolny terminarz. Rodzicie bez potrzeby ponoszenia jakichkolwiek opłat, będą mieć dostęp do pełnej dokumentacji szkolnej dotyczącej ich dziecka w placówce szkolnej. Firma LIBRUS świadczy w swoim systemie dodatkowe usługi. Należą do nich m.in. usługa SMSInfo, SMSzkolny oraz rozszerzenie funkcjonalności konta o przesył wybranych danych (ocen oraz nieobecności) do dowolnego miejsca na świecie. Prowadzenie dziennika elektronicznego stanowi element działalności wychowawczo-dydaktycznej naszej szkoły i jest to element wspierania działalności statutowej.

 • LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie realizuje od dwu lat współpracę z wieloma warszawskimi uczelniami(państwowymi). Od roku 2017/18 zakres tych działań został zwiększony o elementy zapisane w patronatach nad poszczególnymi klasami. Udział w zajęciach prowadzonych przez uczelnie jest obowiązkowy, ponieważ umożliwia skuteczniejszą realizację podstawy programowej i motywuje do efektywniejszej nauki pokazując perspektywę podjęcia studiów w najlepszych szkołach wyższych.

 • Od 1 września 2017r., realizujemy projekt unijny, w ramach którego oferujemy naszym uczniom:

 1. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie platformy edukacyjnej opartej o grywalizację (polega ona na użyciu mechanizmów , które mobilizują do nauki)  wspierającej naukę przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych młodzieży przydatnych na rynku pracy

 2. Nowoczesne wyposażenie w multimedia szkolnych pracowni: językowych, matematycznych i informatycznych;

 3. Nieograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości w całej szkole;

 4. Rozbudowę szkolnej sieci wifi o elementy nowoczesnej infrastruktury sieciowo-usługowej;

 5. Realizację dużej ilości dodatkowych zajęć z matematyki i angielskiego;

 6. Dodatkowe wspieranie nauki języka angielskiego poprzez zajęcia dwujęzyczne;

 7. Kursy z informatyki zakończone procesem walidacji i zdaniem egzaminu zgodnym z wymogami Komisji Europejskiej w zakresie kompetencji IT.

 8. Podniesienie kompetencji indywidualnych w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla  nauczycieli;

 9. Zajęcia dla uczniów metodą WebQuest z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych;

 10. Szeroką ofertę warsztatów z kompetencji społecznych dla uczniów;

Życzymy wielu osiągnięć w roku szkolnym 2018/2019.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im.  Adama Mickiewicza w Piastowie

Od 28 lutego 2017r.  jesteśmy szkołą z oddziałami dwujęzycznymi!