Sobota, 25 czerwca 2022.

Uwaga!

Drodzy Ósmoklasiści, przypominamy, że:

 • na egzaminie z kompetencji językowych obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych,

 • podczas ww. egzaminu do szkoły wchodzą tylko kandydaci i pracownicy LO.


 • Kandydatów do klas dwujęzycznych zapraszamy na egzamin z kompetencji językowych w dniu 8 czerwca 2022 r. o godzinie 16.00.

 • Zdający przynoszą na egzamin długopis i legitymację szkolną. Mogą też zabrać ze sobą małą butelkę wody mineralnej niegazowanej oraz paczkę chusteczek higienicznych.

 • Egzamin przeprowadzany jest w pracowniach dydaktycznych liceum, według rozkładu sal umieszczonego na parterze budynku.

 • Zakres gramatyczny egzaminu pokrywa się z podstawą programową szkoły podstawowej.

 • Zakres leksykalny obejmuje działy tematyczne: Człowiek, Praca, Miejsce zamieszkania, Świat przyrody, Życie społeczne, Edukacja, Życie prywatne, Żywienie, Zakupy i usługi, Kultura, Podróżowanie i turystyka, Sport, Zdrowie, Nauka i technika

 • Rodzaje zadań, jakie mogą wystąpić na egzaminie:

         – transformacje ze słowem kluczowym,

         – tłumaczenie zdań z języka polskiego na angielski,

         – uzupełnianie luk jednym wyrazem w spójnym tekście lub w pojedynczych zdaniach,

         – podawanie wyrazu na podstawie jego   angielskiej definicji,

         – dopasowywanie usuniętych fragmentów tekstu do oryginalnego tekstu,

         – uzupełnianie związków frazeologicznych i kolokacji odpowiednim słowem,

         – słowotwórstwo.

 • Nie ma zadań rozumienia ze słuchu i nie będzie dłuższej wypowiedzi pisemnej.

 • Czas trwania egzaminu – 60 minut.

 • Ilość punktów do uzyskania – 50.

 • Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych – 20 (za 50 punktów z testu).

 • Jeśli kandydat z przyczyn niezależnych od siebie, nie może przystąpić do egzaminu w dniu 8 VI 2022 r., ma prawo podejść do tego egzaminu w terminie dodatkowym 27 czerwca 2022 r.  godz. 9.00. Do podania należy dołączyć usprawiedliwienie nieobecności w terminie głównym.

 • Uwaga! 27 czerwca 2022 r. jest ostatnim terminem egzaminu kompetencji językowych i zamyka rekrutację do klas dwujęzycznych.

 

Rekrutacja 2022:

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/23:

 

 • Od 16 maja 2022 r.  do 20 czerwca 2022 r.  do godz. 15.00 (kandydaci do oddziałów dwujęzycznych od 16 maja 2022 r.  do 30maja 2022 r.  do godz. 15.00) składanie podania w formie papierowej;

Uwaga! Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej!

 

 •  8 czerwca 2022 r. godz. 16.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego.;

 

Uwaga! Sprawdziany do klas dwujęzycznych przeprowadzone będą z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Prosimy kandydatów do klas dwujęzycznych o zachowywanie wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych analogicznie, jak na Egzaminie Ósmoklasisty.  Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A i przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej.

 

 • do 13 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego.;

 • 27 czerwca 2022 r.  godz. 9.00 dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie (z przyczyn niezależnych od siebie);

 • 29 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, którzy przystąpili do sprawdzianu w drugim terminie;

 

 • od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

 • 20 lipca 2022 r. – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r.  do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego(jeśli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku);

 

 

 • 28 lipca 2022 r. – do godz. 15.00 podanie do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

O naszej szkole

Jak wyglądała realizacja:

Nasze sale:

 • przestronne (ponad 6.5 tyś. mpowierzchni dydaktycznej),

 • wykonane wyłącznie z materiałów ekologicznych,

 • dostosowane do najwyższych standardów wymagań w zakresie wentylacji i zarządzania energią (z odzyskiem ciepła i filtracją napływającego powietrza z zewnątrz),

 • ogrzewane przez źródła geotermalne,

 • z ekologicznym poborem energii elektrycznej wykorzystującym ogniwa fotowoltaiczne,

 • doskonale wyciszone i sprzyjające komfortowi pracy,

 • z profesjonalnym zapleczem sportowym:

Serdecznie zapraszamy!