Piątek, 29 września 2023.

Innowacyjna oferta edukacyjna

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

A. Mickiewicza w Piastowie na rok szkolny 2018/19

1. Każdy uczeń liceum może uczestniczyć w dowolnej ilości szkoleń podnoszących jego kompetencje:

 

 • 4 godziny tygodniowo kursu językowego z angielskiego zakończone certyfikatem  europejskim Macpherson lub egzaminem First (FCE);

 • 5 godzin tygodniowo szkolenia z zakresu programowania i umiejętności komputerowych zakończone europejską certyfikacją kompetencji informatycznych ECCC(w tym tworzenia stron internetowych);

 • 2 godziny tygodniowo zajęć z grafiki komputerowej;

 • 2 godziny tygodniowo zajęć z przedsiębiorczości metodą gamifikacji;

 • 2 godziny tygodniowo(1 z matematyki i 1 z j. angielskiego)zajęć wyrównawczych.

2. Najwyższe standardy wymagań realizowane są w oddziałach dwujęzycznych poprzez:

 

 • Dodatkowe 3 godziny j. angielskiego w każdej klasie;

 • 5  przedmiotów nauczanych dwujęzycznie(matematyka, chemia, biologia, geografia, WOK);

 • Nauczanie dwujęzyczne polegające na tym, że nowy materiał realizowany jest w j. polskim, natomiast lekcje powtórzeniowe w j. angielskim;

 • Wymianę międzynarodową w j. angielskim ze szkołami z Niemiec;

 • Współpracę z instytucjami anglojęzycznymi: instytutami, ambasadami;

 • Możliwość zdawania matury dwujęzycznej lub międzynarodowej;

 • Doskonalenie znajomości j. angielskiego branżowego;

 • Naukę w małej grupie osób realizujących wysokie wymagania prowadzących(obecnie średnia punktów w rekrutacji powyżej 160 pkt.).

 

3. Profesjonalna kadra nauczycielska:

 

 • Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie kompetencje do nauczania swoich przedmiotów, w tym wielu nauczycieli posiada stopień naukowy doktora;

 • Przez 2 lata kadra uczestniczyła w intensywnym doskonaleniu w kierunku pracy dwujęzycznej (doskonalenie językowe ze zdanymi egzaminami, tworzenie materiałów anglojęzycznych do pracy z uczniem, monitorowane szkolenia dydaktyczne);

 • Przez I półrocze bieżącego roku szkolnego wszyscy nauczyciele brali udział w 6 godzinnych cotygodniowych kursach doskonalących ich umiejętności informatyczne;

 • Od stycznia do maja tego roku w wymiarze 5 godzin tygodniowo nauczyciele przygotowują się do pracy metodą WebQest i wejścia całej szkoły w pracę tą techniką;

 • Kadra liceum systematyczne pracuje na zajęciach z dziećmi z wykorzystaniem Khan Academy.

 

5. Liceum współpracuje z największymi uczelniami warszawskimi:

 

Politechnika Warszawska

 • Wydział Chemiczny

 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 

U K S W

 • Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

SGGW

 • Wydział Nauk o Żywności

 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

UW

 • Wydział Fizyki

 • Wydział Pedagogiczny

5. W ramach współpracy z uczelniami szkoła realizuje:

 

 • Prowadzenie klas patronackich:

Akademickiej UKSW

Politechnicznej PW

 • Liczne wykłady i szkolenia kadry dydaktycznej uczelni realizowane na terenie liceum;

 • Korzystanie z laboratoriów dydaktycznych Wydziałów;

 • Wspólne organizowanie pokazów lekcyjnych dla uczniów (między innymi w ramach imprez związanych z popularyzacją wiedzy);

 • Pomoc w opracowywaniu materiałów dydaktycznych;

 • Organizowanie wspólnych wykładów i szkoleń dla uczniów;

 • Uczestnictwo uczniów w zajęciach prowadzonych na Wydziałach;

 • Udział uczniów w działalności studenckich kół naukowych;

 • Działania w projektach badawczych prowadzonych zarówno przez studentów jak i pracowników naukowych,

 • Organizowanie konkursów dla uczniów.

 6. Duży nacisk położony jest na:

 • Angażowanie uczniów w pracę wolontariatu: akcje pomocowe dla Hospicjum, dzieci z Kilimarondo w Afryce, akcje pomocowe dla mieszkańców Piastowa(Szlachetna paczka, akcje zbiórki na leczenie dzieci itp.)

 • Spotkania z wybitnymi Polakami: Krzysztof Zanussi, Daniel Olbrychski, Maja Komorowska, Kornel Morawiecki, Artur Barciś, Anna Seniuk i in.;

 • Pracę metodą eksperymentu;

 • Badania naukowe;

 • Naukę przedsiębiorczości przez intensywną współpracę z lokalnym biznesem;

 • Prowadzenie Spółdzielni przez uczniów(sklepik szkolny);

 • Naukę statystyki – uczniowie prowadzą SzOBOP czyli Szkolny Ośrodek Badania Opinii Publicznej (robią badania oraz analizę ankiet dla firm i instytucji);

 • Liczne wykłady i warsztaty prowadzone na terenie szkoły;

 • Zajęcia dla uczniów prowadzone metodą CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczącą zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.