Sobota, 22 stycznia 2022.

 

 1. Oddział dwujęzyczny – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających

 2. Kwalifikacje do nauczania w oddziałach dwujęzycznych przedmiotów innych niż języki obce oraz do prowadzenia zajęć w języku obcym posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, a w zakresie znajomości języka, w którym naucza lub prowadzi zajęcia:

 • ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego

lub

 • ukończyła studia pierwszego stopnia: a) na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub b)  w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej

lub

 • ukończyła studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy

 lub

 • ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu

Ramowe plany nauczania w oddziale dwujęzycznym

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla ucznia LO:

 1)   obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla kandydatów wśród gimnazjalistów:

 1. klasa I – 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 33 godziny,
 2. klasa II – 32 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 35 godzin,
 3. klasa III – 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 32 godziny;

 2)   obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla kandydatów wśród ósmoklasistów:

 1. klasa I – 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 33 godziny,
 2. klasa II – 34 godzin, a w oddziale dwujęzycznym37 godzin,
 3. klasa III – 32 godzin, a w oddziale dwujęzycznym35 godziny;
 4. klasa IV – 25 godzin, a w oddziale dwujęzycznym28 godzin;