Piątek, 29 września 2023.

 

  1. Oddział dwujęzyczny – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających

  2. Kwalifikacje do nauczania w oddziałach dwujęzycznych przedmiotów innych niż języki obce oraz do prowadzenia zajęć w języku obcym posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, a w zakresie znajomości języka, w którym naucza lub prowadzi zajęcia:

  • ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego

lub

  • ukończyła studia pierwszego stopnia: a) na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub b)  w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej

lub

  • ukończyła studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy

 lub

  • ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu

Ramowy plan nauczania w oddziale dwujęzycznym

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla ucznia LO:

  1. klasa I – 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 33 godziny,
  2. klasa II – 34 godzin, a w oddziale dwujęzycznym37 godzin,
  3. klasa III – 32 godzin, a w oddziale dwujęzycznym35 godziny;
  4. klasa IV – 25 godzin, a w oddziale dwujęzycznym28 godzin;