Piątek, 23 lutego 2024.

Nabór na stanowisko: Sekretarz szkoły

Opis oferty pracy:                                                           

Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie zatrudni Sekretarza Szkoły w wymiarze 0,5 etatu.

1. Wymagania:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) wykształcenie średnie, mile widziane wykształcenie wyższe z minimum 5 letnim stażem pracy w oświacie,

d) dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera, programów Pakietu Office,

2. Wymagania dodatkowe:

a) dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

b) wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,

c) znajomość specyfiki pracy sekretariatu, procedur biurowych,

d) mile widziana znajomość obsługi Systemu Informacji Oświatowej, Karty Nauczyciela

3 Inne umiejętnoći:

a) umiejętność pracy pod presją czasu, redagowania pism oraz koordynowania obiegu dokumentów,

b) umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania w grupie pracowniczej,

c) gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji.


4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji (tradycyjnej i elektronicznej) w dzienniku

korespondencyjnym, kierowanie obiegiem dokumentów w placówce zgodnie z poleceniem dyrektora,

b) prowadzenie terminarza spotkań służbowych dyrektora szkoły,

c) obsługa interesantów, udzielanie informacji, również telefonicznie

d) stosowanie się do instrukcji kancelaryjnej w zakresie prowadzonej dokumentacji,

e) sporządzanie pism i ogłoszeń,

f) prowadzenie księgi uczniów,dokumentacji przebiegu nauczania, egzaminów maturalnych,

obsługa systemów elektronicznych: sekretariat Vulcan, SIO, SIOEO

g) wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich oraz prowadzenie ich ewidencji,

h) załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem uczniów do szkoły i przenoszeniem ich do innej szkoły, wydawanie zaświadczeń dotyczących obowiązku szkolnego,

i) zamawianie druków szkolnych, tj. dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen uczniów, świadectw szkolnych oraz ich ewidencja w księdze druków ścisłego zarachowania,


5. Wymagane dokumenty:

a) curriculum vitae z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o aktualnie zdobywanym wykształceniu),

d) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Zmianowość:

1 zmiana

Data rozpoczęcia pracy:

01.09.2023

Zawód:

sekretarz

Wymiar etatu:

0.5