Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Zakończyliśmy realizację kolejnego wsparcia unijnego, którego celem celem była realizacja kursów, szkoleń i warsztatów, które rozwinęły i udoskonaliły kompetencje uczniów w zakresie: myślenia inżynieryjnego, pracy z robotami i ich programowanie, biegłego posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2-C1,  pracy zespołowej, prezentacji siebie i swoich talentów, skutecznej komunikacji oraz szeroko pojętego myślenia interdyscyplinarnego.

Dodatkowym atutem była możliwość zrobienia szkolenia z obsługi DRONA – przygotowująca do nabycia uprawnień operatora bezzałogowego statku powietrznego wraz z uzyskaniem licencji.

Uczestnicy projektu: Grupę docelową stanowił  zespół 80 uczniów/uczennic kl. I i II liceum, tym 40 dziewcząt.  Rozwijali oni swoje kompetencje pozwalające na:

 • aktywizację społeczną i zawodową,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej

Działania w projekcie:

1. Realizacja cyklu szkoleń w zakresie wystąpień publicznych , myślenia projektowego i nowych technologii, łącznie 32 godz. w obszarach:
 • Zarządzanie projektami interdyscyplinarnymi – rodzice i uczniowie – 16 godz.
 • Skuteczna komunikacja: rozmowa to przywilej – wystąpienia i prezentacje – rodzice i uczniowie – 8 godz.
 • Jak wykorzystać nowe technologie w edukacji – praca z chmurą – rodzice i uczniowie – 8 godz.
2.  Kursy języka angielskiego przygotowujący do egzaminu IELTS, łącznie 60 godz. którego celem było:
 • zebranie i uzupełnienie wiedzy na poziomie B2-C1
 • zapoznanie ze strukturą egzaminu IELTS,  typami pytań oraz technikami i strategiami  egzaminacyjnymi
 • poszerzenie i utrwalenie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa na poziomie B2-C1.
 • rozwijanie umiejętności językowych według wymogów egzaminacyjnych (czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie)
 • kształcenie inteligencji językowej oraz technik, strategii i praktycznych umiejętności ułatwiających zdanie egzaminów językowych.
3. Szkolenie DRON, przygotowujące młodzież do uzyskania uprawnień operatora bezzałogowego statku powietrznego w raz z egzaminem,  20h. w tym:
Część teoretyczna: 15 h
 • Prawo lotnicze
 • Człowiek jako operator UAV możliwości i ograniczenia
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
 • Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku
 • Obsługa, budowa, działanie systemów i podzespołów BSP
Cz. praktyczna 5 h:
 • Przygotowanie do lotu Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów  bezzałogowego statku powietrznego
 • Obsługa naziemna i ocena zdatności BSP do lotu
 • Wykonywanie lotów w warunkach VLOS,
 • Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych
 • Sytuacje niebezpieczne ćwiczenia praktyczne
4.     Seminaria warsztatowe MYŚL I DZIAŁAJ JAK INŻYNIER!
5.     Wydarzenie seminaryjno-warsztatowe otwierające projekt.
6.     10 stacji, które odwiedzili wszyscy uczestnicy ( łącznie 120 godz.):
 • Rozwiń swoją inteligencję inżyniera i konstruuj wykorzystując LEGO MINDSTORMS EV3
 • TEAM WORK to podstawa realizowania dobrych projektów. Jak go budować i z nim pracować?
 • Stres w szkole to nie problem. Jak go oswoić i przekuć na sukces
 • Matematyka w działaniu i w służbie edukacji interdyscyplinarnej STEAM
 • Myśl jak inżynier uczenie w działaniu! Budujemy roboty z SamLabs i BECREO
 • Zaprzyjaźniamy się ze sztuką, inżynier konstruktor i designer
 • Moja pasjonująca przygoda z jęz. angielskim
 • Mam pasję chcę ją rozwijać młody przedsiębiorca pokonuje bariery
 • Uczę się dwujęzycznie, bo jestem obywatelem Europy.
 • Sztuka prezentacji siebie i swoich pomysłów
7. Symulacja nowoczesnej lekcji w wykonaniu uczniów.
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-TO42/18

Nasze liceum od wielu lat aktywnie współpracuje ze społecznościami działającymi na rzez edukacji. Jedną z takich organizacji jest Edukacja na NOWO, instytucja prężnie zajmująca się m. in. budowaniem społeczności uczącej się. Zespół Edukacji na Nowo z sukcesami upowszechnia i promuje naukę oraz kulturę pracy opartą na współpracy i współodpowiedzialności wyrażającej się w projektach edukacyjnych dających uczniom możliwość pełnego doświadczenia i rozumienia otaczającej ich rzeczywistości. Wymiernym efektem takiej działalności jest  realizacja nowego projektu dla uczniów piastowskiego liceum pod tytułem „Y czy Z”.

Wsparcie realizowane jest również przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie wspólnie z Princeton Language Akademy. Działania odbywają się w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dok 1

Dok 2

Dok 3

Dok 4

Dok  5 Regulamin projektu