Niedziela, 29 stycznia 2023.

Uczniowie klasy Ib uczestniczyli w wykładach zorganizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Wykład „Podstawy komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem metaprogramów” poprowadził dr Martin Dahl – ekonomista i psycholog, pełnomocnik Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. programowych w Uczelni Łazarskiego, badacz naukowy nad teorią społecznej gospodarki rynkowej oraz transformacji systemowej w Polsce.
Przedmiot wykładu: znajomość metaprogramów pozwala zrozumieć, jak faktycznie ludzie przetwarzają docierające do nich informacje, w jaki sposób nieświadome mechanizmy dokonują selekcji informacji i oddziałują na motywację. Uczniowie nabyli umiejętność świadomego sposobu kształtowania i kontrolowania procesów komunikacji z otoczeniem, efektywnego osiągania celów, czy kreowania lepszych kontaktów z innymi.
Wykład „Obywatel w postępowaniu cywilnym” poprowadziła Karolina Kultys – właścicielka kancelarii prawnej „Temida”, asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego w Uczelni Łazarskiego.
Przedmiot wykładu: podstawowe zasady postępowania cywilnego procesowego oraz nieprocesowego i egzekucyjnego; sposoby zaskarżania orzeczeń (apelacja, skarga kasacyjna, wznowienie postępowania); tryb i terminy wnoszenia środków zaskarżania orzeczeń.

Uczelnia Łazarskiego