Czwartek, 30 maja 2024.
Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, że nauczanie przedmiotów w dwu językach usprawnia pracę mózgu i zwiększa osiągane przez uczniów wyniki. W naszym liceum proces dydaktyczny dodatkowo wspomagać będzie współpraca z ambasadami i międzynarodowa wymiana młodzieży. Silne wsparcie zapewni też realizacja projektu unijnego, przewidującego zajęcia przygotowujące do matury i szkolenia językowe zakończone procesem walidacji i certyfikacji. 

Dlaczego należy wybrać szkołę dwujęzyczną?

 

    Dwujęzyczność to nowy rozdział w polskiej edukacji. Pierwsze klasy „z wykładowym językiem angielskim” oferowało jedno z warszawskich liceów już w roku 1962, ale były to raczej pojedyncze przypadki w skali kraju, przeznaczone dla pasjonatów myślących o kontynuowaniu nauki na uczelniach zagranicznych. Nie było to wtedy ani łatwe, ani popularne. Po transformacji ustrojowej 1989 roku oraz wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej, europejskie i światowe uczelnie stanęły otworem dla polskich maturzystów   i studiowanie za granicą stało się łatwiejsze. Rosnącej potrzebie takiego kształcenia towarzyszyło zintensyfikowane nauczanie języków obcych, przede wszystkim angielskiego, który wyparł z większości szkół dominujący język rosyjski. Oczywistym jest fakt, że we współczesnym świecie nauka i znajomość języków obcych ma niejednokrotnie kluczowe znaczenie na rynku pracy, jest niezbędna wśród kwalifikacji pożądanych u pracownika, ale także jest medium zdobywania wiedzy, samokształcenia i rozwoju zawodowego. Należy też podkreślić, że ilość kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim oferowanych przez polskie renomowane uczelnie systematyczne wzrasta. Znajomość branżowego słownictwa w języku angielskim ułatwia takie studiowanie.
   Aby zaspokoić te rosnące potrzeby edukacyjne i oczekiwania wobec młodych ludzi na rynku pracy, nowoczesne szkoły nie tylko realizują naukę języków obcych w zwiększonym wymiarze godzin, ale także wprowadziły oddziały dwujęzyczne (kiedyś nazywane:  „z wykładowym językiem obcym”), co umożliwia młodzieży nie tylko zdobywanie wiedzy  i przygotowywanie się do egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym z wybranych przedmiotów, ale także znajomość terminologii i słownictwa specjalistycznego w języku obcym a także (od niedawna) zdawanie matury na poziomie dwujęzycznym. Nauczanie dwujęzyczne w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi   im. A. Mickiewicza w Piastowie ukierunkowane jest na poszerzenie wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i rozwój kompetencji w zakresie języka angielskiego obejmujących zakres słownictwa z tych przedmiotów. Uczniowie realizując nowy materiał z matematyki i innych przedmiotów przyrodniczych pracują w języku polskim, natomiast w celu poznania słownictwa branżowego z danego przedmiotu realizują dodatkowe godziny ćwiczeniowe utrwalające materiał w języku angielskim. Zakres stosowania języka angielskiego jest systematycznie zwiększany do poziomu, który umożliwia swobodną pracę z podstawą programową z danego przedmiotu.
   Nauczanie w dwujęzyczności to poszerzanie horyzontów naukowych młodzieży. Dzięki poznaniu fachowego lub specjalistycznego słownictwa uczniowie mogą korzystać z publikacji naukowych oraz stron internetowych poświęcanych interesującym je przedmiotom w języku obcym. Większość naukowej treści internetowej napisana jest w języku angielskim, dlatego też jest to najczęściej wybierany język do nauczania w dwujęzyczności. Nauka przedmiotów ogólnokształcących w języku angielskim daje młodzieży możliwość korzystania na bieżąco z zagranicznych publikacji naukowych, zanim zostaną one przetłumaczone na język polski a co za tym idzie wspomaga konkurencyjność polskiej młodzieży akademickiej na arenie międzynarodowej. U osób dwujęzycznych, jest wyższy poziom niż u ich jednojęzycznych rówieśników, myślenia będącego podstawą twórczości, a także selektywnej uwagi pozwalającej wybrać z licznych sygnałów odchodzących do nas z otoczenia, te, które mają dla nas znaczenie.
    Badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach wskazują też, że dwujęzyczność może przynieść także szereg korzyści poznawczych. Dzieci, które znają dwa języki, prędzej zyskują świadomość językową, czyli zdadzą sobie sprawę z tego, że język jest kodem, podlega pewnym regułom itp. Dzięki tej świadomości będą mogły w sposób bardziej kompetentny, a zatem szybszy i bardziej skuteczny uczyć się kolejnych języków.
    Ważnym aspektem nauczania dwujęzycznego dla współczesnego maturzysty jest też oczywista korzyść, jaką daje łatwość zdobycia miejsca na wymarzonym wydziale wybranej uczelni w kraju dzięki zwiększonej ilości punktów w rekrutacji na studia kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną.
    Dzięki nauczaniu w dwujęzyczności młody człowiek po ukończeniu liceum ogólnokształcącego posiada nie tylko wiedzę ogólną oraz poszerzoną z wybranych przedmiotów, które realizował w cyklu edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, ale także jest przygotowany merytorycznie do kontynuowania studiów specjalistycznych za granicą, na prestiżowych uczelniach wielu w krajach.
    Dwujęzyczność dla szkolnej młodzieży to także prestiż i szacunek kolegów z innych szkół, czy klas, bo do takich klas niełatwo się dostać. Dla młodzieży bardziej ambitnej i zdolnej, to łatwiejsze dostanie się na wymarzony kierunek studiów, czy zagraniczną uczelnię oraz szybsza adaptacja w międzynarodowym środowisku akademickim. Ilość dziedzin, w których wymagane jest systematyczne pozyskiwanie danych i negocjacje w języku angielskim systematycznie wzrasta. W piastowskim liceum uczniowie przygotowują się do studiowania w Polsce i za granicą na wielu różnych kierunkach. Umiejętności językowe prowadzących są na bardzo wysokim poziomie. Lekcje z przedmiotów dwujęzycznych prowadzą nauczyciele, którzy są gruntownie wykształconymi i doświadczonymi praktykami a ich umiejętności zostały dodatkowo wzmocnione przez udział w dwuletnim programie przygotowującym szkolę do dwujęzyczności.  Kadra pedagogiczna odbyła wiele szkoleń językowych i dydaktycznych. Nauczyciele przeprowadzili cykl lekcji z młodzieżą pod okiem specjalistów ds. dwujęzyczności. Program wspomógł też kadrę w przygotowaniu materiałów do pracy z młodzieżą, ponieważ na poziomie liceum na rynku nie ma materiałów, z których mogą korzystać pedagodzy pracujący w dwujęzyczności.  W związku z tym uczniowie są przygotowani do egzaminów, ale też do korzystania z literatury, zbiorów zadań czy źródeł informacji w języku angielskim. Absolwent takiego oddziału zdobywa umiejętność korzystania z danych usprawniających funkcjonowanie na wielu stanowiskach pracy, które są dostępne w języku angielskim. Może swobodnie kontaktować się z zagranicznymi kontrahentami posługując się specjalistycznym słownictwem w języku angielskim.
Uczniowie liceum w Piastowie mają, też wiele bezpośrednich korzyści z uczęszczania do tego oddziału.  Z przedmiotów dwujęzycznych realizują większą ilość godzin dydaktycznych poszerzoną o zajęcia prowadzone w języku angielskim. Zgodnie z wymaganiami prawnymi, każdy oddział dwujęzyczny ma też dodatkowe 3 godziny tygodniowo języka angielskiego wspomagające to nauczanie. Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują też fakt, że nauczanie przedmiotów w dwu językach(w tym przypadku j. polskim i j. angielskim) usprawnia pracę mózgu i zwiększa wyniki osiągane przez uczniów na maturze. Dodatkowo dydaktykę i proces wychowawczy będzie wspomagać współpraca z ambasadami i instytutami oraz realizowana od listopada wymiana międzynarodowa dla młodzieży  z Niemcami(w języku angielskim) . Uczniowie będą doskonalić znajomość języka angielskiego goszcząc swoich kolegów z Niemiec i uczestnicząc we wspólnych projektach naukowych. W nowym roku szkolnym będą również uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w partnerskiej szkole, z której pochodzi odwiedzająca nas wcześniej młodzież. Udział młodzieży w wymianie jest bezpłatny i umożliwia poznanie wielu przyjaciół z różnych krajów z uwagi na to, że projekt ma zasięg międzynarodowy.
   Silne wsparcie kształceniu dwujęzycznemu zapewni też realizacja projektu unijnego, w którym przewidziane są dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury, szkolenia językowe zakończone procesem walidacji i certyfikacji oraz doposażenie szkoły w sprzęt TIK.
    Jak podają specjaliści w tej dziedzinie, dwujęzyczność nie jest krzywdą, ale formą prezentu podarowanego młodzieży, gimnastyką mózgu, wartością dodaną, umiejętnością jak jazda konna, gra w tenisa czy umiejętność jazdy na rowerze. Gdy potocznie mówimy o dwujęzyczności, jawi się nam ona jako coś elitarnego – w naszej wyobraźni pojawiają się tłumacze, dyplomaci, nauczyciele języków obcych, jednym słowem osoby wykształcone, które z równą biegłością posługują się dwoma językami.
Społeczność Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. Mickiewicza w Piastowie
serdecznie zaprasza
absolwentów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w Oddziale Dwujęzycznym.
Wniosek jest jeden – nauka w dwujęzycznej klasie liceum w Piastowie, to dla uczniów same korzyści.