Poniedziałek, 17 czerwca 2024.

Programy zajęć z przedsiębiorczości pt. Szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie”.

 

Cel ogólny:

Stymulowanie kreatywności i rozwoju intelektualnego ucznia oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Potrzeba Społeczna jako motywator realizacji:

 

Przedsiębiorczość to przedmiot, który ma bezpośredni związek z życiem codziennym, sytuacją społeczną, polityczną i gospodarczą wsi, miasta, gminy, powiatu, województwa, Polski oraz współczesnego świata. Jest on niezwykle ważny, ponieważ w wyniku realizacji treści przedmiotowych umożliwia kształtowanie u uczniów właściwych przedsiębiorczych postaw i kreatywnych zachowań.

Priorytet:

Unia Europejska promuje przedsiębiorczość jako kluczowy czynnik konkurencyjności, a także uwypukla znaczenie rozpowszechniania kultury przedsiębiorczości poprzez wspieranie zaradnego, aktywnego i pomysłowego sposobu myślenia i umiejętności związanych z przedsiębiorczością. Przedsiębiorczość jest jedną z ośmiu kluczowych kompetencji – niezbędnych obywatelom do ich samorealizacji, integracji społecznej, aktywnej postawy obywatelskiej i uzyskania szans na rynku pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy, zapisanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Uczenie się przez całe życie stało się koniecznością dla każdego obywatela. Musimy wciąż rozwijać nasze umiejętności i kompetencje, nie tylko w celu samorealizacji i aktywnego udziału w życiu społeczeństwa, ale również po to, by z powodzeniem funkcjonować na rynku pracy, który ulega ciągłym zmianom. Potrzeba zwiększenia potencjału obywateli w zakresie przedsiębiorczości zaakcentowana jest także w inicjatywach przewodnich strategii „Europa 2020” na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zwiększanie kreatywności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia jest ponadto długoterminowym celem strategicznych ram współpracy europejskiej „Kształcenie i szkolenie 2020”. Również zgodnie z „Podstawą programową kształcenia ogólnego” (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.) szkoła powinna przygotowywać ucznia do roli aktywnego człowieka, który potrafi wytyczać sobie cele życiowe i planować drogi do ich realizacji. W integrującej się Europie ma miejsce zapotrzebowanie na osoby, które dążą do samorealizacji i rozwoju osobistego, ludzi, którzy chcą być  aktywnymi, świadomymi i przedsiębiorczymi obywatelami.

Oczekiwany rezultat działań:

Prezentowany program wyróżnia się spośród innych programów nauczania przedsiębiorczości nowatorskim podejściem, zgodnym z zasadami konektywizmu -€“ prymat myślenia nad wiedzą (ludzka wiedza nie musi być cała w głowie, a myślenie jest niezbędnym składnikiem wszystkich kluczowych kompetencji zarówno ucznia, jak i nauczyciela).

Stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania edukacyjne, pozwalając kształcić i doskonalić umiejętność selekcjonowania informacji, dostrzegania związków przyczynowo skutkowych, wykorzystywania nowoczesnych technik i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych oraz stosowania posiadanej wiedzy.

Dziękujemy naszym Uczniom za udział w projekcie!

 

Szczegóły projektu nauki przedsiębiorczości – pobierz