Czwartek, 30 maja 2024.

W pierwszym półroczu uczniowie klasy trzeciej z rozszerzoną chemią mieli okazję systematycznie uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Była to dla nich okazja do samodzielnej pracy ze sprzętem laboratoryjnym a przede możliwość przeprowadzenia wielu eksperymentów, które do tej pory były im znane od strony teoretycznej. Zajęcia uzupełniały tą część eksperymentalną, która myła możliwa do zrealizowania w doskonale wyposażonych laboratoriach.

W trakcie pierwszych zajęć nasi uczniowie mieli za zadanie:

 • przygotować roztwory o określonym stężeniu a następnie poprzez zatężanie lub rozcieńczanie przygotować kolejne roztwory;

 • porównać roztwory nasycone i nienasycone (tzn. porównywać rozpuszczalność różnych soli);

 • strącić osady związków trudno rozpuszczalnych (m.in. otrzymywanie tlenku miedzi (II); strącanie osadów AgCl i Ag2CrO4 oraz wyznaczenie kolejności strącania tych osadów na podstawie porównania wartości iloczynów rozpuszczalności).

Zajęcia drugie dotyczyły reakcji zachodzących w roztworach wodnych a do zadań naszych uczniów należało m.in.:

 • zbadanie własności amfoterycznych m.in. Al(OH)3 oraz Cu(OH)2;

 • ocena aktywności metali na podstawie reakcji z wybranymi kwasami;

 • wyznaczenie stężenia kwasu lub zasady wykorzystując metodę miareczkowania;

 • zbadanie wpływu stężenia słabego kwasu na stopień dysocjacji.

Ostatnie zajęcia dotyczyły:

 • wypierania wodoru z kwasu za pomocą metali;

 • porównywania zdolności utleniająco-redukujących układów Men+/Me;

 • oceny wpływu odczynu środowiska na przebieg reakcji redox na przykładzie KMnO4;

 • ogniw galwanicznych oraz stężeniowych

Uczniowie pracowali w grupach a zajęcia prowadziła p. Ola, która jest uczestniczką studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym. Każde zajęcia rozpoczynały się od krótkiego wykładu i przypomnienia zasad BHP. Prowadząca z zaangażowaniem tłumaczyła wszystkie zagadnienia i odpowiadała na zadawane pytania.

Już niebawem będziemy mogli ponownie uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Wydział Chemiczny PW, ale tym razem z udziałem klas drugich.

Galeria zdjęć

Współpraca z Politechniką Warszawską