Czwartek, 30 maja 2024.

 

 

W Nowy Rok wchodzimy dynamicznie z realizacją kolejnego projektu dydaktycznego. Wsparcie jest efektem naszej współpracy z doradcami metodycznymi w zakresie wspierania takich przedmiotów jak  fizyka, chemia, geografia, matematyka, język polski, język angielski , wos i in. Tym razem realizacja innowacyjnych działań naszych nauczycieli ma za zadanie zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród naszych uczniów. Naszym ważnym celem jest budowanie świadomości ekologicznej poprzez szacunek do nas samych, jako ważnych użytkowników przyrody ożywionej, przestrzeganie zasad rządzących jej komponentami oraz przeciwdziałanie zagrożeniom. Znajomość zależności i praw budujących stabilność środowiska przyrodniczego pozwala na jego efektywną ochronę i pozwala uniknąć katastrof ekologicznych.  

 Cel szczegółowy projektu:

 

  • Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy baterii i akumulatorów oraz sposobów postępowania z nimi jako odpadami,
  • Zdobycie wiedzy na temat korzyści płynących z recyklingu,
  • Zwiększenie świadomości związanych z zagrożeniami dla środowiska oraz zdrowia człowieka wynikających z niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami i elektrośmieciami,
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych.
 

Odbiorcy projektu:

 

Nauczyciele i uczniowie naszego liceum.

 

Opis projektu:

 

Projekt zakłada holistyczne podejście do realizacji ww. celów. W ramach działań międzyprzedmiotowych z przedmiotów ogólnych oraz na godzinach wychowawczych uczniowie, będą realizować różnorodne zadania, których celem będzie zdobycie lub pogłębienie szerokiej wiedzy z zakresu ekologii. Uczniowie podczas spotkań będą pracować metodami aktywizującymi, które znacznie poszerzą ich wiedzę w tym zakresie oraz wspomogą rozwój kompetencji kluczowych wynikających z Zaleceń Rady Europy z dnia 22 maja 2018r. Realizując treść projektu młodzież będzie też realizować wymagania wynikające z polskiej podstawy programowej. Scenariusze zajęć oparte będą m.in. o metodę WebQuest, w której nauczyciel jest mentorem, a nie źródłem wiedzy. To uczeń będzie poszukiwał informacji, eksperymentował, analizował wskazane źródła lub efekty eksperymentów, uczył się właściwej argumentacji, wyciągał wnioski, a efektem jego pracy będzie np. spot, infografika, ankieta, debata, scenariusz gry, przygotowanie panelu dyskusyjnego lub sesji plakatowej. Realizowane scenariusze zakładają możliwość pracy w różnych modelach stacjonarny (tradycyjny), zdalny lub hybrydowy (mieszany).
Wybrane klasy, będą realizować  scenariusze zawarte w dostarczonych szkole e-publikacjach. Po przeprowadzonych zajęciach nauczyciel przeprowadzi wśród uczniów ankietę ewaluacyjną oraz zapisze własne spostrzeżenia na temat zrealizowanego scenariusza, które następnie omówi z zewnętrznymi ekspertami podczas spotkania podsumowującego projekt.

Kolejny projekt – e(Lo)waste