Czwartek, 30 maja 2024.

 

Drodzy Ósmoklasiści,

Drodzy Rodzice Ósmoklasistów,

  • w dniu 21 lipca 2023 r. w budynku naszej szkoły zostały umieszczone listy Kandydatów, zakwalifikowanych i listy Kandydatów niezakwalifikowanych,

  • przypominamy, że tylko ci Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik testu kompetencji językowych mogli uczestniczyć w drugim i trzecim etapie rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych,

  • warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie przez Kandydatów zakwalifikowanych  oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

  • w terminach 21 – 26  lipca (w godzinach od 9.00 do 15.00) Kandydaci zakwalifikowani składają oryginały świadectwa ukończenia klasy ósmej, oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, wypełnione oświadczenie woli  – http://www.lopiastow.pl/wp-content/uploads/2023/03/Oswiadczenie-woli-2023-242-z-13-III.pdf (jeśli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku), kartę zdrowia, dokumenty z poradni psychologiczno-pedagogicznych (jeśli takie Kandydat posiada) oraz dwie fotografie,

  • informacje dotyczące wyników rekrutacji nie będą udzielane telefonicznie,

  • bardzo prosimy o odbiór kopii złożonych dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów niezakwalifikowanych oraz niepodejmujących nauki w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Piastowie do dnia 31.08.2023 r. , po tym terminie kopie nieodebrane zostaną zniszczone,

  • listy podręczników do klas pierwszych zostaną opublikowane po zakończeniu procesu rekrutacji (najpóźniej w dnu 28 lipca 2023 r.).

Kandydatom zakwalifikowanym w rekrutacji serdecznie gratulujemy imponujących wyników, życzymy Wam wielu sukcesów edukacyjnych i samych miłych chwil w naszym Liceum!

Wszystkim Kandydatom dziękujemy za udział w rekrutacji!

 

Informacje bieżące